Paper Information


Title ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠤ ᠬᠦᠷᠢᠶ ᠠ ᠠᠪᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠭᠦᠰᠦᠯ ᠬᠦᠭᠵᠢᠯ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠨ ᠤ ᠤᠬᠠᠮᠰᠠᠷᠠᠯ
Creator ᠴᠸᠨ ᠦᠷᠡᠴᠡᠴᠡᠭ
Keyword ᠬᠦᠷᠢᠶ ᠠ ᠠᠪᠠ; ᠡᠭᠦᠰᠦᠯ ᠬᠦᠭᠵᠢᠯ; ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠨ ᠤ ᠤᠬᠠᠮᠰᠠᠷᠠᠯ
Abstract ᠬᠦᠷᠢᠶ ᠠ ᠠᠪᠠ ᠪᠤᠯ ᠡᠷᠲᠡ ᠲᠡᠭᠡᠳᠦ ᠦᠶ ᠠ ᠡᠴᠡ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠭᠳᠠᠵᠤ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠣᠨᠴᠠᠭᠠᠢ ᠲᠡᠦᠭᠡᠨ ᠴᠠᠭ ᠦᠶ ᠠ ᠶᠢᠨᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠭᠳᠡᠬᠦᠨ ᠶᠣᠮ᠃ ᠲᠡᠷᠡ ᠨᠢ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠤ ᠠᠩ ᠠᠩᠨᠠᠯ ᠤᠨ ᠶᠠᠪᠤᠴᠠ ᠳ᠋ᠤ ᠪᠤᠢ ᠪᠤᠯᠵᠤ ᠦᠷᠭᠡᠨ ᠢᠢᠡᠷ ᠭᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠳᠡᠵᠦ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠲᠠᠢᠨ ᠤᠪᠠᠢᠯᠳᠤᠬᠤ ᠪᠤᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠵᠢ ᠴᠦ ᠶᠡᠬᠡᠬᠡᠨ ᠨᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠵᠦ᠂ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠤ ᠤᠤᠷ ᠰᠡᠳᠬᠢᠬᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠢ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠵᠤ ᠬᠦᠭᠵᠢᠵᠦ ᠢᠷᠡᠵᠡᠢ᠂ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳ᠋ᠤ᠂ ᠬᠦᠷᠢᠶ ᠠ ᠠᠪᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠭᠦᠰᠦᠯ ᠬᠦᠭᠵᠢᠯ ᠢ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠲᠠᠯ ᠠ ᠪᠡᠷ ᠵᠠᠳᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠨ ᠲᠡᠭᠡᠷ ᠠ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠤ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠨ  ᠤ ᠤᠬᠠᠮᠰᠠᠷᠠᠯ ᠨᠢ ᠠᠩ ᠠᠩᠨᠠᠯ ᠤᠨ ᠶᠠᠪᠤᠴᠠ ᠳ᠋ᠤ ᠬᠷᠬᠢᠨ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠭᠰᠡᠨ  ᠢ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 2019年 第2期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn