Paper Information


Title ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠲᠠᠪᠤᠨᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠮᠠᠯ ᠢᠢᠡᠨ ᠦᠰᠭᠡᠵᠦ ᠦᠷᠡᠵᠢᠬᠦᠯᠬᠦ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯ ᠢ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ
Creator ᠦᠷᠡᠡᠴᠡᠴᠡᠭ
Keyword ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ; ᠨᠡᠭᠦᠳᠡᠯ ᠮᠠᠯᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠲᠤ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ; ᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠦᠷᠡᠵᠢᠯ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠤᠯᠲᠠ
Abstract ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳ᠋ᠤ 19ᠳ᠋ᠤᠭᠡᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠪᠠ 20ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠪᠤᠰᠤ ᠨᠡᠢᠭᠡᠮ ᠠᠬᠤᠢ ᠲᠤᠤᠷ ᠠ᠂ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠨᠡᠭᠦᠳᠡᠯ ᠮᠠᠯᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠠᠵᠤ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠢᠢᠡᠷ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠨ ᠬᠦᠳᠦᠯᠬᠦ ᠳ᠋ᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠵᠦᠪᠯᠡᠯᠭᠡ ᠦᠭᠭᠦᠭᠰᠡᠨ《 ᠲᠤ‍ ᠸᠠᠩ ᠤᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯ》 ᠪᠠ 《 ᠮᠠᠯᠴᠢᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠲᠤ ᠦᠭᠭᠦ ᠰᠠᠨᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯ》 ᠤᠨ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠲᠠᠪᠤᠨᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠮᠠᠯ ᠭᠡᠭᠡᠯᠲᠦᠭᠦᠯᠬᠦ᠂ ᠭᠡᠭᠡᠯ ᠪᠤᠢᠵᠢᠭᠤᠯᠬᠤ᠂ ᠲᠦᠯᠯᠡᠬᠦ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠣᠨᠴᠠᠭᠠᠢ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠤ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠬᠤ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯ ᠢ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠬᠦ ᠪᠡᠷ ᠲᠠᠮᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠨ᠂ ᠮᠣᠨᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠮᠠᠯ ᠢᠢᠡᠨ ᠬᠡᠬᠡᠯᠳᠦᠭᠦᠯᠬᠦ ᠪᠠ ᠲᠦᠯᠯᠡᠬᠦ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠢ ᠲᠤᠬᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ᠂ ᠦᠷ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠠᠯ ᠢᠢᠡᠨ ᠡᠭᠡ ᠮᠠᠯ ᠢᠢᠡᠨᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠯᠬᠤ ᠵᠢᠴᠢ ᠲᠦᠯ ᠮᠡᠯ ᠢᠢᠡᠨ ᠪᠤᠢᠵᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠨᠳᠦᠷᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠪᠠᠢᠭᠠᠯᠢ ᠣᠷᠴᠢᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠵᠤᠬᠢᠴᠠᠭᠰᠠᠨ ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠮᠠᠯ ᠰᠦᠷᠦᠭ ᠢᠢᠡᠨ ᠦᠰᠭᠡᠵᠦᠦᠷᠡᠵᠢᠬᠦᠯᠬᠦ ᠮᠡᠳᠡᠯᠭᠡ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯ ᠢ ᠲᠤᠳᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠨᠡᠭᠦᠳᠡᠯ ᠮᠠᠯᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠦᠢᠯᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠪᠦᠲᠦᠨ ᠶᠠᠪᠤᠴᠠ ᠳ᠋ᠡᠬᠢ ᠦᠪᠡᠷᠮᠢᠴᠡ ᠰᠢᠨᠵᠢ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠢ ᠢᠯᠠᠭᠤᠮ ᠲᠤᠳᠤ ᠲᠤᠰᠬᠠᠵᠠᠢ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 2019年 第2期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn