Paper Information


Title ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠬᠭᠡᠳ ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠯᠡᠬᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠴᠢᠨ ᠳ᠋ᠡᠬᠢ《 ᠭᠠᠳᠠ ᠮᠠᠢᠷᠠᠨ》 ᠤ ᠰᠤᠩᠭᠤᠭᠳᠠᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠦᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ
Creator ᠪᠤᠶᠤᠨᠲᠤᠭᠲᠠᠬᠤ; ᠬᠠᠰᠨᠠᠪᠴᠢ
Keyword ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠤ ᠬᠡᠯᠡᠬᠦᠢ; ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠢᠨᠬᠡᠯᠡᠬᠦᠢ; ᠦᠯᠢᠭᠡᠷᠲᠦ ᠲᠠᠭᠤ《 ᠭᠠᠳᠠ ᠮᠠᠢᠷᠠᠨ》;ᠰᠤᠩᠭᠤᠭᠳᠠᠭᠵᠢᠯ
Abstract ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳ᠋ᠤ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷᠲᠤ ᠲᠠᠭᠤᠤ《 ᠭᠠᠳᠠ ᠮᠠᠢᠷᠠᠨ》 ᠤ ᠰᠤᠩᠭᠤᠭᠳᠠᠭᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠢ ᠠᠪᠴᠤ ᠶᠠᠷᠢᠯᠴᠬᠤ ᠳ᠋ᠠᠭᠠᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠤ ᠬᠡᠯᠡᠬᠦᠢ ᠪᠡᠷ ᠴᠣᠭᠴᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ 《 ᠭᠠᠳᠠ ᠮᠠᠢᠷᠠᠨ》 ᠂ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠯᠡᠬᠦᠢ ᠳ᠋ᠤ ᠰᠢᠯᠵᠢᠭᠰᠡᠨ《ᠭᠠᠳᠠ ᠮᠠᠢᠷᠠᠨ》 ᠭᠡᠮᠡᠬᠦ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠲᠠᠯ ᠠ ᠡᠴᠡ ᠦᠭᠦᠯᠡᠵᠦ᠂ᠤᠤᠯ ᠲᠠᠭᠤᠤ ᠨᠢ ᠣᠷᠴᠢᠨ ᠣᠳᠣ ᠦᠶ ᠠ ᠡᠴᠡ ᠨᠠᠭᠠᠰᠢᠬᠢ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠷᠤᠨ ᠤ ᠡᠯ ᠠ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠡᠬᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠳᠠᠯᠴᠠᠯ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠤ ᠲᠤᠮᠲᠠ ᠡᠯᠳᠡᠪ  ᠤᠨ ᠴᠣᠭᠴᠠᠯᠠᠯ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠵᠠᠰᠠᠯᠲᠠ ᠰᠡᠯᠪᠢᠯᠲᠡ ᠵᠢ ᠦᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠡᠨ ᠪᠠᠢᠵᠤ ᠰᠠᠶᠢ ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠰᠤᠨᠭᠤᠳᠠᠭ ᠪᠠᠢᠷᠢ ᠪᠠᠨ ᠴᠣᠭᠴᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠡᠮᠡᠬᠦ ᠦᠵᠡᠯᠲᠡ ᠵᠢ ᠲᠡᠪᠰᠢᠬᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 2019年 第2期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn