Paper Information


Title ᠠᠯᠲᠠᠷᠲᠤ ᠵᠠᠩᠭᠠᠷᠴᠢ ᠠᠷᠢᠮᠫᠢᠯ ᠤᠨ《 ᠵᠠᠩᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠡᠬᠢᠨ ᠪᠦᠯᠦᠭ》 ᠤᠨ ᠬᠦᠦᠷᠨᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ
Creator ᠡᠾᠧ ᠫᠢᠩ
Keyword 《 ᠵᠠᠩᠭᠠᠷ》;ᠵᠠᠩᠭᠠᠷᠴᠢ;ᠤᠪᠤᠯᠠᠢ; ᠠᠷᠢᠮᠫᠢᠯ;ᠵᠤᠤᠨᠠᠢ
Abstract ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳ᠋ᠤ ᠠᠷᠢᠮᠫᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ《 ᠵᠠᠩᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠡᠬᠢᠨ ᠪᠦᠯᠦᠭ》 ᠢ ᠤᠪᠤᠯᠠᠢ᠂ ᠵᠤᠤᠨᠠᠢ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠵᠠᠩᠭᠠᠷᠴᠢᠳ ᠤᠨ 《ᠡᠬᠢᠨ ᠪᠦᠯᠦᠭ》 ᠪᠤᠶᠤ 《 ᠤᠷᠤᠰᠢᠯ ᠮᠠᠭᠲᠠᠭᠠᠯ》 ᠲᠠᠢ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠰᠣᠳᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠠᠷᠢᠮᠫᠢᠯ ᠤᠨ《 ᠵᠠᠩᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠡᠬᠢᠨ ᠪᠦᠯᠦᠭ》 ᠨᠢ ᠤᠪᠤᠯᠠᠢ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠵᠤᠤᠨᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠸᠺᠰᠲ ᠲᠠᠢ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠮᠠᠩᠭᠤᠰ ᠲᠠᠢᠰᠤᠨ ᠢ ᠠᠶᠤᠯᠭᠠᠨ ᠰᠦᠷᠳᠡᠬᠦᠯᠵᠦ ᠤᠷᠤᠭᠤᠯᠵᠤ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ ᠦᠢᠯᠡ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠭᠤᠤᠯᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠬᠦ ᠦᠵᠡᠯᠲᠡ ᠪᠠᠨ ᠲᠡᠪᠰᠢᠭᠦᠯᠪᠡ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 2019年 第2期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn