Paper Information


Title 《ᠵᠠᠩᠭᠠᠷ》 ᠤᠨ ᠢᠷᠡᠯ ᠭᠠᠷᠤᠯ ᠳ᠋ᠤ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠬᠤ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ- ᠠᠯᠳᠠᠢ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ 《ᠵᠠᠩᠭᠠᠷ 》 ᠲᠤ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠬᠤ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠨ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠵᠢᠱᠢᠶᠡᠨ ᠲᠡᠭᠡᠷ ᠠ
Creator ᠳ᠋ ᠲᠠᠶᠠ
Keyword 《ᠵᠠᠩᠭᠠᠷ》; ᠠᠯᠳᠠᠢ ᠶᠢᠨᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷᠯᠢᠭ ᠲᠤᠤᠯᠢ; ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷᠯᠢ ᠲᠤᠤᠯᠢ+
Abstract ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳ᠋ᠤ᠂ᠤᠷᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠠᠯᠳᠠᠢ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷᠯᠢᠭ ᠲᠤᠤᠯᠢ《 ᠵᠠᠩᠭᠠᠷ《 ᠵᠢᠴᠢ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠲᠠᠢ ᠢᠵᠢᠯᠢᠨᠡᠷᠡᠢᠢᠳᠦᠯ ᠪᠤᠬᠦᠢ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠲᠤ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠨ ᠦᠵᠡᠭᠳᠡᠯ ᠢ ᠰᠠᠬᠢᠭᠤᠯᠰᠤᠨ ᠤ ᠨᠡᠷ ᠠ᠂ ᠰᠠᠷ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠷᠡᠢᠢᠳᠦᠯ᠂ ᠲᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠤᠨᠨᠡᠷ ᠠ᠂ ᠪᠦᠵᠢᠭ ᠤᠨᠨᠡᠷ ᠠ ᠵᠢᠴᠢ ᠲᠤᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠷ ᠠ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠲᠠᠯ ᠠ ᠡᠴᠡ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠪᠡᠷ ᠲᠠᠮᠵᠢᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠲᠡᠷᠡ ᠨᠢ ᠰᠢᠳᠢᠲᠦ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠡᠴᠡ ᠢᠷᠡᠯ ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠯᠤᠮᠵᠢ ᠪᠠᠢᠬᠤ ᠪᠤᠯᠬᠤᠷ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠰᠢᠭᠤᠳ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠵᠢᠴᠢ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠯᠤᠭᠡ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠤᠮᠠᠷᠠᠲᠤ ᠶᠢᠨ ᠦᠨᠳᠦᠦᠰᠲᠡᠨ ᠤ ᠲᠡᠦᠭᠡᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠲᠠᠢ ᠬᠤᠯᠪᠤᠨ ᠶᠠᠷᠢᠬᠤ ᠨᠢ ᠲᠡᠳᠦᠢ ᠤᠳᠬ ᠠ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠮᠦᠨ ᠭᠡᠬᠦ ᠦᠵᠡᠯᠲᠡ ᠪᠠᠨ ᠲᠡᠪᠰᠢᠬᠦᠯᠪᠡ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 2019年 第2期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn