Paper Information


Title ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠺᠤᠮᠫᠢᠤᠲ᠋ᠸᠷ ᠲᠢᠭ ᠤᠨ ᠵᠢᠷᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠵᠢ ᠲᠦᠷᠢᠮᠵᠢᠬᠦᠯᠬᠦ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠳ᠋ᠤ
Creator ᠰᠡᠷᠭᠦᠯᠡᠩ
Keyword ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭ;ᠦᠰᠦᠭ ᠤᠨ ᠲᠢᠭ; ᠵᠢᠷᠤᠯᠭ᠎᠎ᠠ; ᠲᠦᠷᠢᠮᠵᠢᠯ
Abstract ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳ᠋ᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠦᠰᠦᠭ ᠤᠨ ᠵᠢᠷᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠵᠢ ᠴᠡᠭᠴᠡᠯᠡᠵᠦ ᠲᠦᠷᠢᠮᠵᠢᠬᠦᠯᠬᠦ ᠨᠢ ᠦᠰᠦᠭ ᠤᠨ ᠲᠢᠭ ᠤᠨ ᠲᠦᠷᠢᠮᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠤᠷᠢᠳᠠᠯ ᠨᠦᠬᠦᠴᠡᠯ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠶᠤᠰᠤᠲᠠᠢ ᠭᠡᠵᠦ ᠦᠵᠡᠭᠰᠡᠨ  ᠤ ᠵᠡᠷᠭᠡᠴᠡᠭᠡ᠂ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠲᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠦᠰᠦᠭ ᠤᠨ ᠵᠢᠷᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠣᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠤ ᠳ᠋ᠦᠩ  ᠢᠢᠡᠷ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠪᠤᠯᠭᠠᠵᠤ᠂ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠺᠤᠮᠫᠢᠤᠲ᠋ᠸᠷ ᠲᠢᠭ ᠤᠨ 《 ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠲᠢᠭ》 ᠢᠢᠡᠷ ᠵᠢᠱᠢᠶ ᠠ ᠪᠤᠯᠭᠠᠨ᠂ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠦᠰᠦᠭ ᠤᠨ ᠲᠢᠭ ᠤᠨ ᠵᠢᠷᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠵᠢ ᠨᠡᠩ ᠨᠠᠷᠢᠰᠬᠠᠨ ᠲᠦᠷᠢᠮᠵᠢᠬᠦᠯᠬᠦ ᠪᠤᠳᠠᠳᠠᠢ ᠰᠠᠨᠠᠯ ᠢᠢᠡᠨ ᠲᠡᠪᠰᠢᠬᠦᠯᠵᠡᠢ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 2019年 第2期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn