Paper Information


Title ᠬᠦᠬᠡᠬᠤᠲᠠ ᠳ᠋ᠤ ᠰᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠶᠤᠲᠠᠳ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠡ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠡ ᠪᠠ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠤᠪᠤᠷ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠪᠠᠢᠴᠠᠭᠠᠯᠲᠠ
Creator ᠡᠷᠳᠡᠨᠢᠲᠤᠶᠠᠭ᠎ᠠ
Keyword ᠬᠦᠬᠤᠲᠠ; ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠶᠤᠲᠠᠳ; ᠬᠡᠯᠡ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠡ; ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠤᠪᠤᠷ
Abstract ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠶᠤᠲᠠᠳ ᠪᠤᠨ ᠵᠠᠯᠭᠠᠤ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠦᠶ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠨ  ᠤ ᠲᠤᠳᠤᠷᠠᠬᠢ ᠤᠬᠢ ᠰᠣᠳᠤᠨ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠮᠦᠨ᠃ ᠲᠡᠷᠡ ᠨᠢ ᠦᠨᠳᠦᠷ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠯ ᠬᠦᠷᠲᠡᠭᠰᠡᠨ ᠬᠤᠤᠰ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠴᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢᠲᠠᠨ ᠮᠦᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠤ ᠡᠭᠡ ᠬᠡᠯᠡ ᠵᠢ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠨ ᠵᠠᠯᠭᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠬᠴᠢ ᠪᠠᠢᠵᠤ᠂ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠤ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠯᠭᠠᠭᠤᠷᠢᠯᠠᠭᠴᠢ ᠭᠤᠤᠯ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠶᠣᠮ᠃ ᠲᠡᠳᠡᠨ ᠤ ᠬᠡᠯᠡ ᠬᠡᠯᠡᠯᠭᠡ ᠪᠠ ᠬᠡᠯᠡ ᠤ ᠤᠪᠤᠷ ᠨᠢ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠤ ᠰᠣᠶᠣ ᠤᠨ ᠬᠦᠭᠵᠢᠯᠲᠡ ᠲᠠᠢ ᠰᠢᠭᠤᠳ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳ᠋ᠤ ᠠᠨᠺᠸᠲ ᠲᠠᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠠ ᠠᠵᠢᠭᠯᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠵᠢ ᠬᠠᠪᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠭᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠬᠦᠬᠡᠬᠤᠲᠠ ᠳ᠋ᠤ ᠰᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠶᠤᠲᠠᠳ ᠤᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠪᠠᠢᠳᠠᠯ ᠢ ᠪᠠᠢᠴᠠᠭᠠᠬᠤ ᠪᠡᠷ ᠲᠠᠮᠵᠢᠨ ᠨᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠬᠦ ᠡᠯᠸᠮᠸᠨ᠋ᠲ ᠢ ᠨᠢ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠵᠡᠢ.
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 2019年 第2期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn