Paper Information


Title ᠦᠪᠦᠷ ᠵᠢᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠣᠮᠤᠨ ᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭᠲᠦ ᠬᠠᠳᠠᠨ ᠳ᠋ᠡᠬᠢ 《 ᠬᠤᠨᠢᠨ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠭᠠᠨ ᠰᠠᠷ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠰᠢᠨᠡᠳ ᠤᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ》 ᠵᠢ ᠣᠩᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ
Creator ᠪᠠᠶᠠᠰᠬᠤᠯᠠᠩ
Keyword ᠦᠪᠦᠷ ᠵᠢᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠣᠮᠤ; ᠪᠢᠴᠢᠭᠲᠦ ᠬᠠᠳᠠ;ᠤᠢᠭᠤᠷᠵᠢᠨ ᠦᠰᠦᠭ ᠤᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ; ᠭᠠᠯᠢᠭᠯᠠᠯ ᠲᠠᠢᠯᠪᠤᠷᠢ
Abstract ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳ᠋ᠤ ᠬᠢᠩᠭᠠᠨᠠᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠦᠪᠦᠷ ᠵᠢᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠣᠮᠤᠨ ᠤ ᠬᠡᠦᠭᠡᠨ ᠵᠢᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭᠲᠦ ᠬᠠᠲᠠᠨ ᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ ᠨᠣᠭᠦᠳ ᠢ ᠪᠠᠢᠴᠠᠭᠠᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠤᠷᠢᠳᠠᠯ ᠳ᠋ᠤ᠂ ᠲᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ ᠨᠣᠭᠦᠳ ᠤᠨ ᠲᠤᠳᠤᠷ ᠠ ᠡᠴᠡ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠤᠢᠭᠤᠷᠵᠢᠨ ᠦᠰᠦᠭ ᠢᠢᠡᠷ ᠪᠢᠴᠢᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ《 ᠬᠤᠨᠢᠨ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠭᠠᠨ ᠰᠠᠷ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠰᠢᠨᠡᠳ ᠤᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ 》 ᠵᠢ ᠤᠩᠰᠢᠨ ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠤᠳᠬ ᠠ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠢ ᠲᠠᠢᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ ᠪᠡᠷ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠵᠠᠢ᠃ ᠲᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠠᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦᠨ ᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠢ ᠬᠦᠨᠳᠡᠵᠦ ᠮᠠᠭᠠᠳᠯᠠᠯᠲᠠ ᠬᠢᠵᠦ ᠶᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠪᠠ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 2019年 第2期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn