Paper Information


Title 《ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠢ ᠬᠤᠤᠰᠯᠠᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠬᠦ ᠦᠭᠡᠰ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠩᠭᠤᠢ ᠠᠩᠬᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠨᠠᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ》 ᠳ᠋ᠤ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠬᠤ ᠭᠡᠳᠦᠨ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ
Creator ᠲᠦᠭᠦᠷᠡᠩ
Keyword 《 ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠢ ᠬᠤᠤᠰᠯᠠᠨ ᠭᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠬᠦ ᠦᠭᠡᠰ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠩᠭᠤᠢ ᠠᠩᠬᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠨᠠᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ》;ᠬᠢᠯᠵᠠᠨᠲᠠᠢ; ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠲᠤᠯᠢ
Abstract 《ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠢ ᠬᠤᠤᠰᠯᠠᠨ ᠭᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠬᠦ ᠦᠭᠡᠰ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠩᠭᠤᠢ ᠠᠩᠬᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠨᠠᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ》 ᠪᠤᠯ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨᠬᠤᠢᠲᠤ ᠶᠢᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠤ ᠶᠡᠭᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠲᠠᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠡᠬᠢᠨ ᠤ ᠦᠶ ᠠ ᠳ᠋ᠤ ᠨᠠᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠣᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠯᠢ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳ᠋ᠤ ᠡᠨᠡ ᠬᠦ ᠲᠤᠯᠢ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠭᠤᠤᠯ ᠨᠠᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ ᠨᠢ ᠬᠢᠯᠵᠠᠨᠲᠠᠢ ᠮᠦᠨ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠵᠢ ᠮᠦᠷᠲᠡᠨ ᠨᠤᠲᠠᠯᠠᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠮᠲᠤ ᠲᠤᠰ ᠲᠤᠯᠢ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠨᠢ ᠬᠢᠯᠵᠠᠨᠲᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠲᠤᠯᠢ ᠪᠢᠴᠢᠭ  ᠤᠳ ᠲᠠᠢ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠵᠢ ᠲᠤᠳᠤᠷᠬᠠᠢᠯᠠᠵᠠᠢ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 2019年 第2期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn