Paper Information


Title ᠲᠤᠮᠳᠠ ᠳᠤ ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠦᠭᠡ《 扎勿惕》 ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠲᠠᠳᠭᠠᠯᠢᠭ ᠬᠢᠭᠡᠳ《招讨》 ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ
Creator ᠰᠢᠶᠠᠩ ᠯᠢᠶᠠᠨ
Keyword ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠬᠠᠳᠠ  ᠲᠡᠭᠡᠳᠦ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠲᠡᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠷᠢᠶᠯᠡᠩ ᠤᠨ ᠫᠷᠣᠹᠸᠰᠰᠤᠷ᠂ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠲᠦᠭᠡ᠂ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠴᠢᠭᠯᠡᠯ  ᠢᠢᠡᠷ ᠰᠣᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ᠃
Abstract ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳ᠋ᠤ《 ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠲᠤᠪᠴᠢᠶᠠᠨ》 ᠳ᠋ᠡᠬᠢ 《 ᠵᠠᠭᠤᠨ》(扎勿惕)ᠭᠡᠬᠦ ᠢᠵᠠᠭᠤᠷ ᠲᠠᠢ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠭᠠᠯᠢᠭ ᠢ ᠡᠮᠬᠢᠳᠭᠡᠵᠦ᠂ ᠲᠡᠷᠡ ᠨᠢ ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠤᠤᠯᠰ ᠤᠨ ᠤᠮᠠᠷᠠᠲᠤ ᠶᠢᠨ ᠴᠦᠭᠡᠨ ᠲᠤᠭᠠᠲᠤ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠢ ᠢᠯᠪᠢᠨ ᠲᠠᠭᠠᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠡᠷᠭᠡᠰᠢᠶᠡᠯ ᠳ᠋ᠡᠭᠡᠨ ᠤᠷᠤᠭᠤᠯᠬᠤ ᠵᠤᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠵᠤᠤ ᠲᠤᠤ ᠱᠢ ᠵᠠᠬᠢᠷᠭᠠᠨ ᠤ ᠵᠤᠤ ᠲᠤᠤ ᠲᠦᠰᠢᠮᠡᠯ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠦᠭᠡ ᠡᠴᠡ ᠢᠷᠡᠯ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠢᠵᠤ᠂《 ᠢᠯᠪᠢᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠬᠤ》 ᠭᠡᠬᠦ ᠤᠳᠬ ᠠ ᠲᠠᠢ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠵᠢᠭᠡᠯᠡᠯᠭᠡ ᠦᠭᠡ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠵᠦᠪᠯᠡᠯᠭᠡ ᠬᠢᠪᠡ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 2019年 第2期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn