Paper Information


Title ᠲᠦᠪᠡᠳ ᠤᠨ ᠠᠷᠢ ᠡᠴᠡ ᠢᠯᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠲᠠᠰᠤᠷᠬᠠᠢ ᠬᠠᠭᠤᠳᠠᠰᠤ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠤᠨ ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠵᠦᠷᠢᠶ ᠠ ᠵᠢ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ
Creator ᠯᠢᠦ ᠰᠢᠶᠠᠩ ᠽᠦ
Keyword 《 ᠠᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠯᠳᠠᠪᠤᠷᠢ》;᠋《 ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠲᠤᠪᠴᠢᠶᠠᠨ》;ᠯᠤᠪᠰᠠᠩᠳᠠᠨᠵᠢᠨ ᠤ 《 ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠲᠤᠪᠴᠢ》᠋; ᠲᠤᠬᠢᠷᠠᠯᠴᠠᠬᠤ ᠬᠡᠰᠡᠭ; ᠵᠦᠷᠢᠶ ᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ
Abstract ᠲᠦᠪᠡᠳ ᠤᠨ ᠲᠡᠭᠡᠳ ᠠᠷᠢ ᠡᠴᠡ ᠤᠯᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠮᠣᠨᠭᠤᠯ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠳᠠᠭᠤ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠤᠢᠷᠭᠤᠷᠵᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠦᠰᠦᠭ ᠢᠢᠡᠷ ᠰᠡᠷᠭᠦᠭᠰᠡᠨ 《 ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠲᠤᠪᠴᠢᠶᠠᠨ》᠂ ᠯᠤᠪᠰᠠᠩᠳᠠᠨᠵᠢᠨ ᠤ 《ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠲᠤᠪᠴᠢ》 ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠢᠷᠠᠯᠴᠠᠬᠤ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠢ ᠬᠤᠭᠤᠷᠤᠨᠲᠤ ᠨᠢ ᠬᠠᠷᠭᠤᠭᠤᠯᠬᠤ ᠳ᠋ᠤ ᠦᠰᠦᠭ ᠤᠨ ᠲᠦᠷᠰᠦ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ ᠤᠨ ᠡᠨᠳᠡᠭᠦᠷᠡᠯ ᠪᠤᠶᠤ ᠵᠦᠪ ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠷᠢᠮ ᠡᠴᠡ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡ ᠦᠭᠦᠯᠡᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠵᠦᠷᠢᠶ ᠡ ᠪᠠᠢᠬᠤ ᠡᠴᠡ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠤᠳᠬ ᠠ ᠠᠳᠠᠯᠢ᠂ ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ ᠤᠨᠳᠤᠤ ᠦᠭᠡᠰ ᠴᠦ ᠤᠯᠠᠨ ᠪᠤᠢ᠃ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳ᠋ᠤ ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠢ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠠᠭᠤ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠣᠨᠴᠠᠭᠠᠢ ᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠳᠬ ᠠ ᠵᠢ ᠨᠢ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠵᠡᠢ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 2019年 第2期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn