Paper Information


Title 《 ᠱᠠᠪᠢ ᠳ᠋ᠤᠷ ᠵᠠᠬᠢᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ》 ᠤᠨ ᠲᠠᠢᠯᠪᠤᠷᠢ ᠳ᠋ᠡᠬᠢ ᠽᠠᠨᠳᠠᠷ ᠠ ᠺᠤᠸᠮᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠯ ᠢ ᠨᠠᠷᠢᠪᠴᠢᠯᠠᠬᠤ ᠨᠢ
Creator ᠨᠠᠰᠤᠨ
Keyword ᠠᠭᠸᠠᠩᠳᠠᠨᠳᠠᠷ; ᠲᠠᠢᠯᠪᠤᠷᠢ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ; ᠱᠠᠪᠢ ᠳ᠋ᠤᠷ ᠵᠠᠬᠢᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠢᠠᠢᠭ; ᠽᠠᠨᠳᠠᠷ ᠠ ᠺᠤᠸᠮᠢ
Abstract ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳ᠋ᠤ ᠠᠯᠠᠱᠠ ᠯᠾᠷᠠᠮᠪᠠ ᠠᠭᠸᠠᠩᠳᠠᠨᠳᠠᠷ ᠤᠨ ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠤ ᠡᠨᠡᠳᠭᠡᠭ ᠤᠨ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠤᠠᠰᠢᠨ ᠤ ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠮᠤᠷᠬᠠᠭ ᠲᠤᠷᠠᠰᠬᠠᠯ ᠪᠤᠯᠬᠤ《 ᠱᠠᠪᠢ ᠳ᠋ᠤᠷ ᠵᠠᠬᠢᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ》 ᠲᠤ ᠬᠢᠭᠰᠡᠨ ᠲᠠᠢᠯᠪᠤᠷᠢ  -《 ᠱᠠᠪᠢ ᠳ᠋ᠤᠷ ᠵᠠᠬᠢᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠲᠠᠢᠯᠪᠤᠷᠢ ᠦᠭᠡ ᠤᠳᠬ ᠠ ᠪᠦᠬᠦᠨ ᠢ ᠲᠤᠳᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ ᠪᠤᠯᠤᠷ ᠲᠤᠯᠢ》 ᠬᠡᠮᠡᠬᠦ ᠵᠠᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠳᠤᠷᠠᠬᠢ ᠽᠠᠨᠳᠠᠷ ᠠ ᠺᠤᠸᠮᠢᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠯ ᠳ᠋ᠤ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠯᠲᠡ ᠬᠢᠵᠡᠢ᠃ ᠦᠭᠦᠯᠡᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠵᠡᠬᠦ ᠪᠡᠷ ᠠᠭᠸᠠᠩᠳᠠᠨᠳᠠᠷ ᠡᠨᠡ ᠬᠦ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠢ ᠲᠤᠭᠤᠷᠪᠢᠬᠤ ᠳ᠋ᠠᠭᠠᠨ ᠳ᠋ᠠᠷᠠᠨᠠᠲ᠋ᠠ ᠬᠦᠩᠭᠠᠨᠢᠩᠪᠤ ᠶᠢᠨ 《ᠨᠡᠨᠳᠭᠡᠭ ᠤᠨ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠤ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠤ ᠲᠡᠦᠭᠡ》 ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠯ ᠢ ᠯᠠᠪᠯᠠᠯᠲᠠ ᠪᠤᠯᠭᠠᠨ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠵᠠᠢ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 2019年 第2期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn