Paper Information


Title ᠢᠷᠡᠭᠡᠨ ᠤᠤᠯᠰ ᠤᠨ ᠦᠶ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠶᠠᠳᠡᠬᠢ ᠤᠳᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠣᠩᠭᠤᠭᠤᠯᠢ ᠳ᠋ᠡᠬᠢ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠴᠠᠪ ᠶᠡᠬᠡ ᠵᠤᠤ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠴᠢᠭᠤᠯᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠡᠯᠡᠯᠴᠡᠭᠴᠢ ᠲᠦᠰᠢᠮᠡᠯ ᠵᠢᠴᠢ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠲᠠᠯ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ
Creator ᠬᠠᠰ
Keyword ᠬᠤᠶᠠᠳᠠᠬᠢ ᠤᠳᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠠᠯ; ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠴᠠᠪ ᠶᠡᠡᠬ ᠵᠤᠤ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠴᠢᠭᠤᠯᠭᠠᠨ
Abstract ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳ᠋ᠤ ᠢᠷᠭᠡᠨ ᠤᠤᠯᠰ ᠤᠨ ᠦᠶ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠶᠠᠳᠡᠬᠢ ᠤᠳᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠤᠩᠭᠤᠭᠤᠯᠢ ᠳ᠋ᠡᠬᠢ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠴᠠᠪ᠂ ᠶᠡᠬᠡ ᠵᠤᠤ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠴᠢᠭᠤᠯᠭᠠ ᠤ ᠬᠡᠯᠡᠯᠴᠡᠭᠴᠢ ᠲᠦᠰᠢᠮᠡᠯ ᠪᠠ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠯ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠤᠳ ᠢ ᠨᠠᠷᠢᠪᠴᠢᠯᠠᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠵᠡᠢ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 2019年 第2期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn