Paper Information


Title 18ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠤᠢᠷᠠᠳ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠲᠠᠭᠤᠤ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠨᠢᠭᠡ ᠭᠠᠷ ᠪᠢᠴᠢᠮᠡᠯ-ᠶᠦ‍᠂ ᠹ᠂ ᠮᠠᠯᠱᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠬᠠᠯᠢᠮᠠᠭ ᠲᠠᠭᠤᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ
Creator ᠠ‍᠂ ᠪᠠᠰᠠᠩ
Keyword ᠶᠦ‍᠂ᠹ᠂ ᠮᠠᠯᠱᠢ; ᠬᠠᠯᠢᠮᠠᠭ ᠲᠠᠭᠤᠤ; ᠭᠠᠷ ᠪᠢᠴᠢᠮᠡᠯ
Abstract ᠦᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠲᠤ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠳᠡᠮᠲᠡᠳ ᠡᠴᠡ 《ᠮᠠᠯᠱᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠭᠤᠤ》 ᠶᠢᠨ ᠲᠸᠺᠰᠲ ᠢ ᠦᠯᠦ ᠤᠯᠵᠤᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠡᠴᠡ ᠰᠢᠯᠲᠠᠭᠠᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠲᠸᠺᠰᠲ ᠤᠨ ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠪᠠᠢᠳᠠᠯ ᠢ ᠲᠡᠮᠡᠢ ᠰᠠᠢᠨ ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠤᠶᠤ ᠰᠣᠳᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠢᠪᠠ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2019年 第1期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn