Paper Information


Title ᠬᠦᠷᠢᠶ ᠠ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠠᠨᠲᠠᠢ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠡᠭᠦᠰᠦᠯ ᠬᠦᠭ᠍ᠵᠢᠯ
Creator ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠯᠳᠦ
Keyword ᠬᠦᠷᠢᠶ ᠠ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ; ᠠᠨᠲᠠᠢ;ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ; ᠡᠭᠦᠰᠦᠯ ᠬᠦᠭ᠍ᠵᠢᠯ
Abstract ᠥᠭᠥᠯᠡᠯ ᠳᠤ ᠂ ᠬᠦᠷᠢᠶ ᠠ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠠᠨᠲᠠᠢ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠡᠭᠦᠰᠦᠯ ᠬᠦᠭ᠍ᠵᠢᠯ᠋ ᠢ ᠳᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠳᠡᠦᠬᠡᠨ ᠬᠦᠭ᠍ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠤᠯᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠮᠦᠷ᠂ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠰᠤᠷᠳᠠᠬᠤᠨ ᠦ ᠨᠦᠯᠦᠬᠡ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠯ᠂ ᠳᠡᠢ᠌ᠰᠠᠨ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠰᠢᠨᠵᠢ᠂ ᠦᠬᠡ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤ᠂ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠬᠦᠭ᠍ᠵᠢᠮ ᠤᠨ ᠦᠪᠡᠷᠮᠢᠴᠡ ᠰᠢᠨᠵᠢ᠂ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠦ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠯ᠂ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯ ᠵᠠᠯᠭᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠠᠨ ᠦ ᠲᠠᠯ ᠠ ᠡᠴᠡ ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠥᠭᠥᠯᠡᠪᠡ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古民族大学学报(社会科学) 2009年 第3期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn