Paper Information


Title ᠳᠡᠭᠡᠲᠤ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠣᠯᠴᠤᠳ ᠪᠤᠳ᠋ᠳ᠋ᠾᠨ ᠶᠢᠨ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠦ ᠨᠤᠮ ᠤᠨ ᠰᠠᠭᠢᠭᠤᠰᠤ ᠶᠢ ᠢᠷᠭᠡᠨᠰᠢᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠰᠢᠯᠳᠠᠭᠠᠨ
Creator ᠮᠤ‍᠂ ᠴᠸᠩ ᠬᠤᠸᠠ
Keyword ᠳᠡᠭᠡᠲᠤ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠣᠯᠴᠤᠳ ; ᠨᠤᠮ ᠤᠨ ᠰᠠᠭᠢᠭᠤᠰᠤ ; ᠢᠷᠭᠡᠨᠰᠢᠯ
Abstract ᠳᠡᠭᠡᠲᠤ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠣᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠳᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠶᠤᠰᠤᠨ ᠳᠤ ᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠰᠠᠬᠢᠭᠤᠰᠤ ᠳᠠᠬᠢᠬᠤ ᠶᠤᠰᠤᠨ ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠤᠢ᠃ ᠳᠡᠳᠡᠨ ᠦ ᠳᠠᠬᠢᠵᠦ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠰᠠᠬᠢᠭᠤᠰᠤ ᠨᠢ ᠳᠠᠷᠤᠢ ᠶᠠᠮᠬᠠᠷᠡᠺᠡ᠂ ᠴᠤᠢ᠌ᠷᠵᠢᠯ᠂ ᠮᠡᠾᠡᠺᠡᠯᠡ᠂ᠨᠠᠮᠰᠠᠷᠠᠢ᠂ ᠪᠠᠯᠳᠠᠨᠯᠾᠡᠮᠦ᠂ ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠬᠠᠨ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠪᠤᠳ᠋ᠳ᠋ᠾᠨ ᠶᠢᠨ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠦ ᠢᠳᠡᠮ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ᠂ ᠴᠤᠢ᠌ᠵᠤᠩ ᠤᠨ ᠰᠠᠬᠢᠭᠤᠯᠰᠤᠨ ᠡᠴᠡ ᠤᠯᠠᠷᠢᠵᠦ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠶᠤᠮ᠃ ᠳᠡᠭᠡᠲᠤ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠣᠯᠴᠤᠳ ᠪᠤᠳ᠋ᠳ᠋ᠾᠨ ᠶᠢᠨ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠦ ᠨᠤᠮ ᠤᠨ ᠰᠠᠭᠢᠭᠤᠰᠤ ᠶᠢ ᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠰᠠᠬᠢᠭᠤᠰᠤ ᠪᠠᠯᠭᠠᠵᠤ ᠳᠠᠬᠢᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ ᠨᠡᠢ᠌ᠭᠡᠮ ᠂ ᠬᠠᠷᠢ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠨᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠯ ᠡᠴᠡ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠪᠠᠰᠠᠴᠤ ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠰᠠᠬᠢᠭᠤᠰᠤ ᠶᠢ ᠲᠤᠰᠬᠠᠢ᠌ᠯᠠᠨ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠯ ᠴᠢᠳᠡᠪᠬᠢ ᠲᠠᠢ ᠭᠡᠵᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠪᠡᠶ ᠡ ᠶᠢᠨ ᠦᠮᠦᠭᠯᠡᠭᠴᠢ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠴᠢ ᠪᠤᠯᠭᠠᠨ ᠰᠠᠬᠢᠭᠤᠰᠤ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠤᠷᠠᠯ ᠳᠤ ᠪᠠᠭᠳᠠᠬᠤ ᠵᠤᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠡᠴᠡ ᠪᠤᠳ᠋ᠳ᠋ᠾᠨ ᠶᠢᠨ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠦ ᠨᠤᠮ ᠤᠨ ᠰᠠᠭᠢᠭᠤᠰᠤ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠢ ᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠰᠠᠬᠢᠭᠤᠰᠤ ᠪᠤᠯᠭᠠᠵᠤ ᠢᠷᠭᠡᠨᠰᠢᠭᠦᠯᠦᠭᠡᠳ ᠂ ᠳᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠯ ᠠ ᠪᠡᠷ ᠦᠪᠡᠷᠮᠢᠴᠡ ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠰᠢᠳᠦᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠢ ᠪᠤᠢ ᠪᠤᠯᠭᠠᠵᠠᠢ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 2008年 第2期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn