Paper Information


Title ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷ ᠤᠷᠤᠨ ᠤ ᠵᠠᠬ᠎ᠠ ᠲᠡᠯᠬᠡᠬᠦᠷ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠲᠤᠪᠴᠢ ᠦᠬᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ
Creator ᠪᠤᠤ ᠢ ᠳ᠌᠌᠌᠌᠌᠌ᠧ; ᠵᠠᠮᠰᠤ; ᠡᠤ ᠴᠠᠩ ᠱᠦᠨ
Keyword ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷ ᠤᠷᠤᠨ ; ᠵᠠᠬ᠎ᠠ ᠲᠡᠯᠬᠡᠬᠦᠷ 
Abstract ᠵᠠᠬ᠎ᠠ ᠲᠡᠯᠭᠡᠬᠦᠷ ᠪᠤᠯ ᠲᠠᠸᠠᠷ ᠤᠨ ᠠᠵᠦ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠷ᠎ᠠ ᠪᠦᠳᠤᠭᠡᠯ ᠮᠦᠨ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠪᠠᠰᠠ ᠲᠠᠸᠠᠷ ᠤᠨ ᠠᠵᠦ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠭᠵᠢᠬᠦ ᠳᠤ ᠨᠦᠬᠦᠴᠡᠯ ᠨᠢ ᠪᠤᠯᠵᠦ ᠪᠠᠢᠬᠤ ᠶᠤᠮ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 1986年 第5期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn