Paper Information


Title ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯᠡᠯᠭᠡ ᠳᠦ 《ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠴᠤᠭᠴᠠᠰ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠡ》 ᠶᠢ ᠴᠢᠳᠠᠮᠠᠭ᠋ᠠᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠬᠦ ᠤᠷ᠎ᠠ ᠳᠡᠮ ᠦᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ
Creator ᠲᠢᠶᠧ ᠠᠨ
Keyword ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯᠡᠯᠭᠡ; 《ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠴᠤᠭᠴᠠᠰ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠡ》; ᠤᠷ᠎ᠠ ᠳᠡᠮ
Abstract ᠲᠤᠰ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳᠦ ᠂ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯᠡᠯᠭᠡ ᠳᠡᠬᠢ 《ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠴᠤᠭᠴᠠᠰ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠡ》 ᠨᠢ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠭᠡ ᠬᠡᠯᠡ ᠶᠢ ᠠᠮᠢᠯᠠᠭ᠋ᠤᠯᠤᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤ ᠳᠦᠷᠰᠦᠯᠢᠭ᠂ ᠳᠡᠭᠵᠢᠨ ᠵᠢᠪᠬᠤᠭ᠋ᠤᠯᠢᠭ᠂ ᠭᠤᠶᠤᠮᠰᠤᠭ ᠴᠡᠴᠡᠨ ᠪᠤᠯᠭ᠋ᠠᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭ᠋ᠠᠤ᠂ ᠮᠦᠨ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯᠡᠯᠭᠡ ᠶᠢ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠢᠭ᠋ᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠵᠠᠬᠢᠷᠤᠨ ᠵᠢᠯᠤᠭ᠋ᠤᠳᠳᠠᠭ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠯ ᠴᠢᠳᠠᠮᠵᠢ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠢᠳᠠᠭ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠢ ᠵᠠᠳᠠᠯᠤᠨ ᠦᠭᠦᠯᠡᠪᠡ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古民族大学学报(社会科学) 2001年 第3期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn