Paper Information


Title 《ᠰᠢᠷᠢᠢᠭᠤᠤᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠢᠯᠳᠤᠭᠠᠨ》 ᠪᠤᠯᠤᠨ《ᠬᠤᠷ ᠯᠢᠩ ᠤᠨ ᠪᠠᠢᠯᠳᠤᠭᠠᠨ》 ᠤ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠰᠢᠲᠦᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠯ
Creator ᠪᠢᠴᠢᠯᠤᠨ
Keyword ᠭᠡᠰᠡᠷ; ᠰᠢᠷᠠᠢᠭᠤᠤᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠢᠯᠳᠤᠭᠠᠨ; ᠬᠤᠢ ᠯᠢᠩ ᠤᠨ ᠪᠠᠢᠯᠳᠤᠭᠠᠨ; ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠰᠢᠲᠦᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠯ
Abstract 《ᠭᠡᠰᠡᠷ ᠤᠨ ᠲᠤᠤᠯᠢ》 ᠨᠢ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠲᠦᠪᠡᠳ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠤ ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠤᠷᠬᠢᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠮᠦᠨ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠤ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠰᠤᠷᠲᠠᠬᠤᠨ ᠂ ᠰᠣᠶᠣᠯ᠂ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠩ ᠲᠠᠳᠬᠠᠯ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠮᠡᠳᠡᠯᠭᠡ ᠲᠤᠷᠰᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠯᠠᠨ ᠲᠠᠯ ᠠ ᠵᠢ ᠬᠠᠮᠤᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠤᠶᠤᠨ ᠤ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠨᠨᠠᠳᠢᠨ ᠦᠪ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 中国蒙古学 2017年 第4期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn