Paper Information


Title 《ᠭᠠᠢᠬᠠᠮᠰᠢᠭ ᠵᠤᠬᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ ᠰᠦᠮ᠎ᠠ》 ᠪᠡ《ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠲᠢᠶᠠᠨᠴᠢ ᠬᠡᠭᠡᠨ》᠋ ᠤ ᠲᠤᠪᠴᠢ ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ
Creator ᠭᠤᠤ᠎ᠠ
Keyword 《ᠭᠠᠢᠬᠠᠮᠰᠢᠭ ᠵᠤᠬᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ ᠰᠦᠮ᠎ᠠ》;《ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠲᠢᠶᠠᠨᠴᠢ ᠬᠡᠭᠡᠨ》᠋
Abstract ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠦᠨᠳᠤᠰᠤᠳᠡᠨ ᠤ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠤᠭᠡᠨ ᠳᠤ 《 ᠵᠠᠬᠦᠨ ᠵᠤᠤ》᠋ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠤᠨ ᠬᠡᠵᠦ ᠠᠯᠳᠠᠷᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠲᠦᠷᠦ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠤᠭᠰᠡᠨ ᠤᠨᠴᠠ ᠡᠷᠭᠡᠳᠤ ᠶᠡᠭᠡ ᠰᠦᠮ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠬᠤ 《ᠭᠠᠢᠬᠠᠮᠰᠢᠭ ᠵᠤᠬᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ ᠰᠦᠮ᠎ᠠ》  ᠵᠢ ᠨᠢᠭᠡᠳᠤᠭᠡᠷ ᠲᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠲᠢᠶᠠᠨᠴᠢ ᠬᠤᠳᠤᠭᠳᠤ ᠰᠠᠩᠳᠠᠨᠰᠠᠩᠪᠤ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠪᠠᠢᠯᠡ ᠨᠤᠶᠠᠨ ᠵᠤᠷᠢᠭᠳᠤ ᠳᠤ ᠮᠡᠳᠡᠬᠦᠯᠦᠨ ᠵᠦᠪᠰᠢᠶᠠᠷᠡᠯ ᠤᠯᠵᠦ 1669 ᠤᠨ ᠳᠤ ᠡᠬᠢᠯᠡᠨ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠵᠦ 1670ᠤᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠷᠢᠵᠦ ᠲᠠᠭᠤᠰᠬᠠᠪᠠ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 1990年 第6期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn