Paper Information


Title ᠴᠠᠭᠠᠨᠪᠠᠷᠰ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠬᠤ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠲᠤ ᠬᠢ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠯᠠᠪᠠᠷᠠᠯ
Creator ᠲᠤᠤ ᠰᠢᠦ ᠵᠸᠨ
Keyword ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠲᠠᠭᠤᠤ; ᠲᠠᠭᠤᠯᠠᠬᠤ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ; ᠴᠠᠭᠠᠨᠪᠠᠷᠰ; ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯᠬᠡ; ᠪᠠᠶᠠᠴᠢ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯᠬᠡ
Abstract ᠥᠭᠥᠯᠡᠯ ᠳᠤ ᠲᠠᠷᠬᠠᠨ ᠲᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨᠪᠠᠷᠰ ᠤᠨ ᠲᠠᠭᠤᠯᠠᠬᠤ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠲᠤ ᠬᠢ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠯᠠᠪᠠᠷᠠᠯ ᠢ ᠭᠤᠤᠯ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠲᠠᠭᠤᠤ ᠶᠢᠨ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯᠬᠡ ᠶᠢ ᠤᠬᠠᠮᠰᠠᠷ ᠲᠠᠢ ᠡᠯᠭᠦᠨ ᠠᠪᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ  ᠶᠢᠨᠨ ᠬᠠᠢ᠌ᠷ ᠠ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯᠬᠡ ᠪᠡᠨ ᠴᠣ ᠢᠳᠡᠪᠬᠢᠲᠠᠢ ᠠᠶᠠᠨᠳᠠᠭᠠᠨ ᠦ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠪᠡᠷ ᠠᠭᠤᠰᠬᠠᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠡᠬᠦ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠲᠠᠯ ᠠ ᠪᠡᠷ ᠠᠵᠢᠭᠯᠠᠯᠲᠠ ᠬᠢᠵᠡᠢ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古民族大学学报(社会科学) 2009年 第1期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn