Paper Information


Title ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠴᠢᠷ
Creator ᠡᠷᠳᠡᠨᠢᠴᠡᠴᠡᠭ
Keyword ᠪᠠᠭᠰᠢ; ᠪᠡᠬᠢ;ᠪᠦᠬᠡ ᠮᠦᠷᠭᠦᠯ; ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠲᠡᠯᠭᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠴᠢ
Abstract ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠦᠭᠡ  ᠶᠢᠨ ᠢᠵᠠᠭᠤᠷ ᠪᠣᠯ ᠪᠡᠬᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠩᠭ᠋ ᠠ ᠲᠠᠭᠤᠳᠠᠯᠭ᠋ ᠠ ᠪᠡᠬᠢ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠌ ᠠ᠃ ᠲᠡᠷᠡ ᠨᠢ ᠮᠡᠳᠡᠯᠭᠡ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠯ ᠲᠠᠢ᠂ ᠬᠡᠴᠡᠭᠦᠦ ᠰᠦᠷᠡᠬᠡᠢ᠂ ᠪᠢᠯᠢᠭ ᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠳᠤ ᠦᠭᠳᠡᠭ ᠡᠷᠭᠦᠮᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠣᠯᠠ ᠪᠣᠯᠬᠤᠷ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠢᠢᠡᠷ ᠱᠢ(师)ᠭᠡᠵᠦ ᠣᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠠᠳ ᠤᠳᠬ ᠠ ᠲᠡᠩᠴᠡᠭᠦᠦ ᠦᠭᠡ ᠪᠣᠯᠭᠠᠨ ᠬᠤᠯᠪᠤᠵᠦ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠭᠡᠵᠦ ᠲᠠᠭᠤᠳᠠᠬᠤ ᠪᠣᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠨᠡᠨ ᠦᠭᠡ ᠬᠦᠦᠰᠢ᠂ ᠲᠠᠢᠢᠰᠢ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠭᠠᠷᠤᠯ ᠲᠠᠢ ᠦᠭᠡ ᠨᠤᠭᠦᠳ ᠲᠠᠢ ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠶᠣᠸᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠦᠶ ᠡ  ᠳᠤ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠳᠤ ᠣᠷᠤᠵᠤ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠡᠴᠡ 《ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠲᠣᠪᠴᠢᠶᠠᠨ》 ᠳᠤ ᠢᠳᠡᠪᠬᠢᠲᠡᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠳᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠡᠬᠢ ᠭᠡᠳᠡᠢ ᠦᠭᠡ ᠪᠠᠢᠢᠷᠢ ᠪᠠᠨ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠳᠤ ᠶᠡᠭᠦᠯᠡᠵᠦ ᠦᠭᠴᠡᠢ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 2010年 第3期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn