Paper Information


Title ᠮᠦᠷᠦᠭᠡᠳᠤᠯ ᠪᠤᠳᠤᠯᠭᠠᠰᠢᠷᠡᠯ ᠬᠦᠬᠡᠭᠡᠴᠡᠯᠳᠤᠯ- ᠨᠠ‍ • ᠰᠤᠩᠳᠤᠢ ᠶᠢᠨ 《 ᠲᠤᠷᠠᠳᠬᠠᠯ • ᠪᠤᠯᠠᠰᠢ • ᠰᠢᠪᠠᠭᠤ》 ᠬᠡᠮᠡᠭᠦ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠤᠨ ᠲᠡᠭᠦᠪᠤᠷᠢ ᠵᠢ ᠤᠩᠰᠢᠭᠠᠳ
Creator ᠰ‍ • ᠠᠯᠮᠠᠰ
Keyword ᠨᠠ‍ • ᠰᠤᠩᠳᠤᠢ ;《 ᠲᠤᠷᠠᠳᠬᠠᠯ • ᠪᠤᠯᠠᠰᠢ • ᠰᠢᠪᠠᠭᠤ》
Abstract ᠤᠷᠴᠢᠮ ᠤᠨ ᠵᠢᠯ ᠤᠳ ᠲᠤ᠂ ᠪᠢᠰᠢᠬᠦᠢ ᠤᠯᠠᠨ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠤᠨ ᠤᠳᠤᠨ ᠴᠤᠯᠭᠤᠷᠠᠨ ᠭᠠᠷᠴᠦ ᠤᠩᠰᠢᠭᠴᠢ ᠤᠯᠠᠨ ᠤ ᠠᠩᠬᠠᠷᠤᠯ ᠢ ᠬᠦᠴᠦᠳᠡᠢ ᠲᠠᠳᠡᠨ ᠪᠤᠢ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 1991年 第4期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn