Paper Information


Title ᠵᠢᠨ ᠱᠸᠩ ᠲᠠᠨ ᠡᠴᠡ ᠬᠠᠰᠪᠤ ᠶᠢᠨ 《ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠣᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠬᠤᠩ ᠯᠸᠦ ᠮᠸᠩ ᠪᠢᠴᠢᠭ》ᠲᠦ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠨᠦᠯᠦᠭᠡ ᠲᠤᠰᠬᠠᠯ
Creator ᠰᠠᠷᠠᠩᠭᠤᠤ ᠠ
Keyword ᠵᠢᠨ ᠱᠸᠩ ᠲᠠᠨ; ᠬᠠᠰᠪᠤ; ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠣᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ 《 ᠬᠤᠩ ᠯᠸᠦ ᠮᠸᠩ ᠪᠢᠴᠢᠭ》; ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠨᠦᠯᠦᠭᠡ
Abstract ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳ᠋ᠤ ᠬᠠᠰᠪᠤ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠣᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ 《 ᠬᠤᠩ ᠯᠸᠦ ᠮᠸᠩ ᠪᠢᠴᠢᠭ》 ᠢ ᠵᠢᠨ ᠱᠸᠩ ᠲᠠᠨ ᠤ 《ᠭᠤᠸᠠᠨ ᠬᠤᠸᠠ ᠲᠠᠩ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠠᠩᠬᠢ ᠡᠷᠳᠡᠮᠲᠡᠨ ᠨᠤᠭᠤᠨ ᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠱᠦᠢ ᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ》 ᠬᠢᠭᠡᠳ《 ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠠᠩᠬᠢ ᠡᠷᠳᠡᠮᠲᠡᠨ ᠨᠤᠭᠤᠨ ᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠰᠢ ᠰᠢᠶᠠᠩ ᠵᠢᠢ》 ᠲᠠᠢ ᠰᠡᠳᠬᠢᠬᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠮᠠᠶᠢᠭ᠂ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷᠢᠯ᠂ ᠤᠳᠬ ᠠ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠣᠨᠢᠷᠬᠠᠯ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠲᠠᠯ ᠠ ᠪᠡᠷ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠡᠷ ᠲᠠᠮᠵᠢᠭᠤᠯᠬᠤ᠂ ᠵᠢᠨ ᠱᠸᠩ ᠲᠠᠨ ᠡᠴᠡ ᠬᠠᠰᠪᠤ ᠳ᠋ᠤ ᠦᠭᠭᠦᠭᠰᠡᠨ ᠤᠳᠬ ᠠ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠲᠠᠯ ᠠ ᠪᠡᠷ ᠬᠢ ᠨᠦᠯᠦᠭᠡ ᠵᠢ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠩᠭᠤᠢᠯᠠᠨ ᠦᠭᠦᠯᠡᠵᠡᠢ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 2016年 第6期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn