Paper Information


Title ᠵᠠᠷᠢᠮᠳᠤᠭ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠭᠤᠴᠢ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠢ ᠭᠤᠤᠯᠳᠠᠯᠭ᠋ ᠡ ᠪᠤᠯᠭᠠᠨ ᠠᠪᠤᠷᠠᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠤᠴᠢᠷ-ᠲᠠᠮᠢᠮ ᠳ᠋ᠤᠨᠢ《 ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠦᠨᠳᠤᠰᠤᠳᠡᠨ ᠤ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠳᠤ ᠬᠡᠷ ᠤᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯ》 ᠪᠤᠯᠤᠨ《 ᠡᠷ ᠡ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ》 ᠭᠡᠬᠦ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠨᠤᠮ ᠢ ᠰᠢᠬᠦᠮᠵᠢᠯᠡᠨ ᠦᠬᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ
Creator ᠰᠤᠳᠨᠠᠮᠷᠠᠪᠳᠤᠨ
Keyword
Abstract
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 2000年 第3期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn