Paper Information


Title ᠲ᠂ ᠨᠠᠴᠤᠭᠳᠤᠷᠵᠢ ᠶᠢᠨ 《ᠤᠴᠢᠷ ᠲᠠᠢ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠲᠤᠯᠤᠭᠠᠢ》 ᠶᠢᠨ ᠺᠤᠷᠫᠦ᠋ᠰ ᠵᠠᠳᠠᠯᠤᠯᠲᠠ ᠪᠠ ᠵᠦᠴᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠷ ᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠴᠢᠷ ᠤᠳᠬ ᠠ
Creator ᠰᠠᠷᠠᠩᠭᠤᠤ ᠠ
Keyword ᠳ᠂ ᠨᠠᠴᠤᠭᠲᠤᠷᠵᠢ; 《ᠤᠴᠢᠷ ᠲᠠᠢ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠲᠤᠯᠤᠭᠠᠢ》; ᠵᠦᠴᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠷ ᠡ
Abstract ᠳ᠂ ᠨᠠᠴᠤᠭᠲᠤᠷᠵᠢ ᠶᠢᠨ 《ᠤᠴᠢᠷ ᠲᠠᠢ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠲᠤᠯᠤᠭᠠᠢ》 ᠭᠡᠬᠦ ᠵᠦᠴᠦᠭᠡ ᠳ᠋ᠤ ᠺᠦᠷᠫᠦ᠋ᠰ ᠵᠠᠳᠠᠯᠤᠯᠲᠠ ᠭᠡᠦ ᠦᠵᠡᠪᠡᠯ᠂ ᠶᠤᠨᠳᠤᠨ᠂ ᠨᠠᠩᠰᠠᠯᠮᠠ ᠠ᠂ ᠪᠠᠯᠭᠠᠨ᠂ ᠬᠤᠷᠯᠤᠮ ᠠ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠲᠦᠷᠪᠡᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠤ ᠶᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠵᠠᠩᠬᠢᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠭᠡ ᠪᠡᠷ ᠰᠦᠪᠡᠭᠴᠢ ᠪᠤᠯᠭᠠᠵᠤ᠂ ᠵᠠᠩᠬᠢᠯᠠᠭ᠎ ᠠ  ᠶᠢᠨ ᠦᠭᠡ ᠤᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠦᠭᠦᠯᠡᠪᠦᠷᠢ ᠵᠢ ᠵᠠᠳᠠᠯᠤᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠪᠡᠷ ᠲᠠᠮᠵᠢᠭᠤᠯᠵᠤ《 ᠤᠴᠢᠷ ᠲᠠᠢ ᠭᠤᠪᠷᠨᠠ ᠲᠤᠯᠤᠭᠠᠢ》ᠵᠦᠴᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠭᠤᠤᠯ ᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠪᠤᠯ ᠶᠤᠨᠳᠤᠨ ᠪᠠ ᠨᠠᠩᠰᠠᠯᠮ ᠠ ᠪᠠᠢᠵᠤ᠂ ᠲᠡᠳ᠋ ᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠨᠢ ᠪᠠᠯᠭᠠᠨ ᠪᠠ ᠬᠤᠷᠯᠤᠮ ᠠ ᠮᠦᠨ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠡᠨᠡ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠬᠤᠤᠰ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠭᠤᠷᠤᠨᠲᠤ ᠪᠠᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠯᠵᠢᠨ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠴᠤ᠂ ᠵᠦᠴᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠦᠢᠯᠠ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠪᠠ ᠵᠦᠷᠢᠴᠠᠯ ᠮᠦᠷᠬᠦᠯᠳᠦᠭᠡᠨ ᠨᠢ ᠲᠦᠷᠪᠡᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠤ ᠲᠤᠭᠤᠷᠢᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠡᠭᠦᠰᠴᠦ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠳ᠋ᠤ ᠭᠤᠨᠢᠭᠲᠤ ᠲᠡᠭᠦᠰᠭᠡᠯ ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠯᠵᠠᠢ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2018年 第2期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn