Paper Information


Title ᠠᠮᠠᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠡᠷᠲᠡᠮᠲᠡᠨ ᠲᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠫᠷᠣᠹᠸᠰᠰᠤᠷ ᠤᠨ ᠣᠷᠴᠢᠨ ᠣᠳᠤ ᠦᠶ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠳᠬ ᠠ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠣᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠪᠢᠳᠡᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠦᠭᠭᠦᠭᠰᠡᠨ ᠰᠡᠠᠩᠭᠡᠷᠡᠬᠦᠯᠦᠯ
Creator ᠭᠠ‍᠂ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ
Keyword ᠲᠤᠯᠭᠠᠨ; ᠤᠷᠴᠢᠨ ᠤᠳᠤ ᠦᠶ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠳᠬ ᠠ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠣᠳᠤᠯᠭᠠᠨ᠋; ᠰᠡᠠᠨᠭᠡᠷᠡᠬᠦᠯᠦᠯ
Abstract ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳ᠋ᠤ ᠲᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠫᠷᠣᠹᠸᠰᠰᠤᠷ ᠤᠨ 《ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯ ᠪᠠ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠯ- ᠤᠳᠬ ᠠ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠰᠣᠳᠤᠯᠤᠯ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠬᠢᠶ ᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠰᠣᠪᠤᠳ》ᠭᠡᠬᠦ ᠰᠣᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠤ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ ᠳ᠋ᠤ ᠢᠯᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠤᠳᠬ ᠠ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠣᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ᠂ ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠤ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ᠂ ᠠᠮᠠᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ; ᠤᠷᠴᠢᠨ ᠤᠳᠤ ᠦᠶ ᠠ  ᠶᠢᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠢ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠰᠤᠳᠠᠰᠤᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠯᠴᠡᠬᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠠᠭᠤᠤᠴᠢ ᠰᠣᠳᠤᠯᠭᠠᠨ᠂ ᠲᠤᠷᠤᠨᠠᠳᠠᠬᠢᠨ ᠤ ᠲᠡᠯᠭᠡᠷ ᠬᠠᠷᠭᠠᠰᠤ᠂ ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠴᠢᠮᠬᠢᠭᠦᠷ ᠰᠣᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠤ ᠤᠪᠤᠷ ᠰᠤᠷᠲᠠᠯ᠂ ᠤᠯᠠᠨ ᠡᠴᠡ ᠬᠡᠳᠦᠢᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠠᠪᠢᠶᠠᠰ ᠪᠢᠯᠢᠭ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠵᠢ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠤ ᠣᠷᠴᠢᠨ ᠤᠳᠤ ᠦᠶ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠳᠬ ᠠ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠡᠷᠲᠡᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠭᠡᠨ ᠤ ᠬᠤᠪᠢ ᠨᠡᠮᠡᠷᠢ ᠵᠢ ᠦᠨᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古民族大学学报(社会科学) 2018年 第3期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn