Paper Information


Title ᠤᠪᠤᠭᠠᠨ ᠲᠠᠬᠢᠯᠭ᠋ ᠡ ᠶᠢᠨ ᠮᠦᠨ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠢ ᠦᠬᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ
Creator ᠵᠢᠨ ᠭᠠᠩ
Keyword ᠤᠪᠤᠭ᠋ ᠡ; ᠤᠪᠤᠭᠠᠨ ᠲᠠᠬᠢᠯᠭ᠋ ᠡ; ᠡᠪᠤᠭᠡ; ᠠᠷᠰᠯᠠᠨ ᠲᠤᠲ᠋ᠸᠮ
Abstract ᠤᠪᠤᠭ᠋ ᠡ ᠪᠤᠯ ᠪᠠᠡᠢᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠳᠤᠭᠡᠨ ᠪᠤᠰᠤ᠂ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠡᠪᠤᠭᠡ ᠲᠡᠭᠡᠳᠤᠰ ᠤᠨ ᠰᠢᠳᠤᠭᠡᠨ ᠤ ᠪᠦᠳᠤᠭᠡᠭ᠍ᠳᠡᠬᠦᠨ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠤᠪᠤᠭ᠋ ᠡ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠦᠭᠡ ᠨᠢ ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠶᠠᠭ ᠲᠡᠭᠡᠳᠤᠰ᠂ ᠰᠢᠳᠤᠭᠡᠨ ᠭᠡᠬᠦ ᠮᠡᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠤᠳᠭ ᠡ ᠲᠠᠢ《ᠡᠪᠤᠭᠡ》 ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠦᠭᠡ ᠪᠠᠡᠢᠭᠰᠠᠨ᠃ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠲᠡᠤᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠬᠦᠭ᠍ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠶᠠᠪᠤᠴᠠ ᠳᠤ᠂ ᠲᠡᠷᠡᠬᠦ ᠲᠡᠭᠡᠳᠤᠰ᠂ ᠰᠢᠳᠤᠭᠡᠨ ᠮᠡᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ ᠤᠳᠭ ᠡ ᠨᠢ ᠪᠠᠯᠠᠷᠬᠤᠯᠠᠷ᠂ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠲᠡᠬᠦᠨ ᠤ ᠦᠩᠭᠡᠨ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠵᠢ ᠨᠢ ᠦᠨᠳᠤᠰᠤᠯᠡᠭᠡᠳ ᠲᠤᠪᠤ᠂ ᠲᠤᠪᠤᠷᠴᠠᠭ ᠮᠡᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠤᠳᠭ ᠡ ᠲᠠᠢ ᠦᠭᠡ ᠪᠤᠯᠭᠠᠨ ᠬᠡᠪᠰᠢᠬᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠡᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠲᠠᠬᠢᠯᠭ᠋ ᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠪᠤᠭ᠋ ᠡ ᠬᠡᠵᠦ ᠠᠩᠭᠠᠨ ᠳ᠋ᠠᠭᠠᠨ ᠶᠠᠭ ᠲᠤᠲ᠋ᠸᠮ ᠤᠨ 《ᠤᠩᠭ᠋ᠤᠨ》 ᠤ ᠪᠤᠯᠠᠰᠢ ᠪᠠᠡᠢᠵᠡᠢ᠃ ᠤᠪᠤᠭᠠᠨ ᠳ᠋ᠡᠬᠢ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ ᠦᠨᠳᠤᠰᠤᠨ《 ᠤᠩᠬ᠋ᠤᠨ》 ᠪᠤᠯ ᠶᠠᠭ ᠲᠠᠬᠢᠯᠭ᠋ ᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠪᠤᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠯᠡ ᠤᠷᠤᠰᠢᠵᠦ ᠪᠠᠡᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠤᠪᠤᠭᠠᠨ ᠲᠤᠤᠷᠠᠬᠢ ᠰᠠᠡᠢᠯᠦᠮᠠᠯ ᠤᠩᠬ᠋ᠤᠨ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠤᠪᠤᠭᠠᠨ ᠲᠡᠭᠡᠷᠠᠬᠢ ᠬᠠᠳᠬᠤᠮᠠᠯ ᠮᠤᠳᠤ ᠪᠤᠯ ᠠᠷᠰᠯᠠᠨ ᠲᠤᠲ᠋ᠸᠮ ᠤᠨ ᠪᠡᠯᠭᠡᠳᠤ ᠪᠤᠳᠠᠰ ᠮᠦᠨ᠃ ᠤᠪᠤᠭᠠᠨ ᠲᠠᠬᠢᠯᠭ᠋ ᠡ ᠳᠤ ᠤᠤᠯ ᠡᠴᠨ ᠪᠠᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠪᠤᠶᠤ ᠰᠢᠷ ᠡ ᠦᠩᠭᠡᠳᠡᠢ ᠬᠤᠨᠢ ᠮᠠᠯ ᠶᠢᠡᠷ ᠰᠢᠬᠦᠰᠤ ᠪᠤᠯᠭᠠᠵᠦ ᠪᠠᠡᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠡᠨᠡ ᠨᠢ ᠴᠤᠬᠤᠮ ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ ᠠᠷᠰᠯᠠᠨ ᠲᠤᠲ᠋ᠸᠮ ᠤᠨ ᠦᠩᠭᠡ ᠪᠠᠡᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠢᠯᠡ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 1999年 第2期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn