Paper Information


Title ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠨ ᠤ ᠬᠤᠪᠴᠠᠰᠤ ᠵᠠᠰᠠᠯ ᠤᠨ ᠭᠤᠣ᠎ᠠ ᠰᠠᠢ᠌ᠬᠠᠨ ᠤ ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠭ
Creator ᠰᠠᠷᠠᠨ᠎ᠠ
Keyword ᠬᠤᠪᠴᠠᠰᠤ ᠵᠠᠰᠠᠯ; ᠭᠤᠣ᠎ᠠ ᠰᠠᠢ᠌ᠬᠠᠨ ᠤ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠰᠡᠳᠭᠢᠴᠡ; ᠦᠢᠯᠡ ᠤᠶᠤᠳᠠᠯ; ᠵᠠᠰᠠᠯ ᠴᠢᠮᠡᠭᠯᠡᠯ
Abstract ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳᠤ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠨ ᠤ ᠬᠤᠪᠴᠠᠰᠤ ᠵᠠᠰᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠣ᠎ᠠ ᠰᠠᠢ᠌ᠬᠠᠨ᠂ ᠪᠦᠳᠦᠴᠡ ᠪᠠ ᠦᠩᠭᠡ ᠵᠤᠬᠢᠴᠠᠯ ᠤᠨ ᠠᠢ᠌ᠵᠠᠮ ᠬᠡᠮᠨᠡᠯ ᠤᠨ ᠭᠤᠣ᠎ᠠ ᠰᠠᠢ᠌ᠬᠠᠨ᠂ ᠡᠳ᠋ ᠮᠠᠲ᠋ᠸᠷᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠤᠯᠠᠨ ᠶᠠᠩᠵᠤᠳᠤ ᠰᠢᠨᠵᠢ᠂ ᠦᠢᠯᠡ ᠤᠶᠤᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠤᠷᠠᠨ ᠭᠤᠣ᠎ᠠ ᠰᠢᠨᠵᠢ ᠶᠢ ᠪᠤᠳᠠᠳᠠᠢ᠌ᠴᠢᠯᠡᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠵᠡᠢ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 2014年 第5期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn