Paper Information


Title 1932ᠤᠨ ᠦ ᠳᠡᠭᠡᠰ ᠤᠨ ᠱᠠᠪᠢᠨᠠᠷ ᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠪᠤ ᠯᠠᠮᠠ ᠳᠤ ᠡᠷᠭᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠬᠤᠪᠢ ᠮᠡᠳᠡᠭᠦᠯᠦᠯᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠳᠠᠬᠢᠨ ᠦᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ
Creator ᠵᠠ‍᠂ ᠳ᠋ᠤᠰᠠᠨ
Keyword ᠮᠡᠳᠡᠭᠦᠯᠦᠯᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌; ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠴᠢ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠰᠢᠯᠲᠠᠭᠠᠨ ; ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠬᠤ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯ ᠶᠠᠷᠢᠶ ᠠ
Abstract 1932ᠤᠨ ᠦ ᠳᠡᠭᠡᠰ ᠤᠨ ᠲᠦᠷᠪᠡᠨ ᠰᠤᠮᠤᠨ ᠦ ᠱᠠᠪᠢᠨᠠᠷ ᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠩ ᠤᠨ ᠰᠦᠮ ᠡ ᠳᠡᠬᠢ ᠬᠠᠮᠪᠤ ᠯᠠᠮᠠ ᠳᠤ ᠡᠷᠭᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠬᠤᠪᠢ ᠮᠡᠳᠡᠭᠦᠯᠦᠯᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠨᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠤᠨ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠴᠢ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠰᠢᠯᠲᠠᠭᠠᠨ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠯᠤᠭ᠎ᠠ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠬᠤ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯ ᠶᠠᠷᠢᠶᠠᠨ ᠦ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ ᠰᠢᠨᠵᠢᠶᠠᠩ ᠳᠡᠬᠢ ᠴᠠᠬᠠᠷᠴᠠᠳ ᠤᠨ ᠤᠢᠷ ᠠ ᠦᠶ ᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠶᠢ ᠰᠤᠳᠤᠯᠬᠤ ᠳᠤ ᠮᠠᠲ᠋ᠸᠷᠢᠶᠠᠯᠴᠢ ᠦᠨ᠎ᠡ ᠦᠷᠳᠡᠭ ᠲᠠᠢ ᠶᠤᠮ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2008年 第4期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn