Paper Information


Title 《ᠭᠠᠰᠢᠭᠤᠨ ᠦ ᠳᠤᠳᠤᠷᠠᠬᠢ ᠳᠡᠯᠴᠢᠯᠡᠭᠴᠢ ᠬᠡᠮᠡᠬᠦ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ》᠋ ᠤᠨ ᠦᠬᠡ ᠬᠡᠯᠡᠯᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭᠴᠢ ᠴᠢᠨᠠᠷ
Creator ᠮᠦᠯᠡᠨ ; ᠰᠡᠷᠡᠩᠬᠡᠷᠡᠯ
Keyword 《ᠭᠠᠰᠢᠭᠤᠨ ᠦ ᠳᠤᠳᠤᠷᠠᠬᠢ ᠳᠡᠯᠴᠢᠯᠡᠭᠴᠢ ᠬᠡᠮᠡᠬᠦ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ》; ᠦᠬᠡ ᠬᠡᠯᠡᠯᠬᠡ; ᠤᠷᠠᠯᠢᠭᠴᠢ ᠴᠢᠨᠠᠷ
Abstract ᠷᠢᠨᠴᠢᠨᠬᠤᠷᠯᠦ ᠶᠢᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠰᠠᠨ《ᠭᠠᠰᠢᠭᠤᠨ ᠦ ᠳᠤᠳᠤᠷᠠᠬᠢ ᠳᠡᠯᠴᠢᠯᠡᠭᠴᠢ ᠬᠡᠮᠡᠬᠦ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ》ᠪᠤᠯ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠨ ᠦ ᠤᠷᠴᠢᠨ ᠦᠶ ᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡᠨ ᠳᠡᠬᠢ ᠮᠠᠰᠢ ᠰᠤᠨᠢᠷᠬᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠲᠤᠭᠤᠵᠢ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠶᠤᠮ᠃ ᠋ ᠤ《ᠭᠠᠰᠢᠭᠤᠨ ᠦ ᠳᠤᠳᠤᠷᠠᠬᠢ ᠳᠡᠯᠴᠢᠯᠡᠭᠴᠢ ᠬᠡᠮᠡᠬᠦ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ》ᠬᠡᠬᠦ ᠲᠤᠭᠤᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠯᠡ ᠬᠡᠯᠡᠯᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤ ᠶᠠᠷᠢᠶᠠᠨ ᠦ ᠴᠢᠨᠠᠷ᠂ ᠬᠤᠱᠤᠩ ᠶᠦᠮᠦᠷ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠪᠠ ᠠᠮᠢᠳᠤ ᠲᠦᠷᠰᠦᠯᠢᠭ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠪᠤᠯ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭᠴᠢ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠯ ᠮᠦᠨ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2008年 第6期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn