Paper Information


Title ᠪ᠂ ᠵᠤᠷᠢᠭᠲᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠷᠦᠵᠦ ᠦᠰᠦᠭᠰᠡᠨ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠤᠷᠴᠢᠨ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠲᠤᠭᠤᠵᠢᠰ ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠯᠨᠬᠡ
Creator ᠬᠠ‍᠂ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠪᠠᠭᠠᠳᠤᠷ
Keyword ᠪ᠂ ᠵᠤᠷᠢᠭᠲᠤ ; ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠤᠷᠴᠢᠨ ; ᠲᠤᠭᠤᠵᠢᠰ ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠯᠨᠬᠡ
Abstract ᠪ᠂ ᠵᠤᠷᠢᠭᠲᠤ ᠶᠢᠨ ᠭᠡᠷ ᠪᠦᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠠᠭᠤᠷ ᠠᠮᠢᠰᠬᠤᠯ ᠨᠢ ᠳᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠪᠢᠯᠢᠭ᠌ ᠢ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠭᠳᠡᠭᠦᠯᠦᠨ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭᠴᠢᠳ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠳᠤ ᠨᠦᠭᠦᠴᠡᠯ ᠪᠤᠯᠤᠮᠵᠢ ᠶᠢ ᠤᠯᠭᠤᠵᠤ ᠦᠭᠭᠦᠭᠰᠡᠨ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠡᠯᠤᠨᠴᠡ ᠡᠪᠦᠬᠡ ᠡᠴᠡ ᠨᠢ ᠨᠠᠭᠠᠰᠢ ᠤᠯᠠᠨᠵᠢᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠠᠪᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠬᠸᠨ ᠨᠢ ᠪᠠᠯᠴᠢᠷ ᠦᠶ ᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠶᠤᠨ ᠲᠠᠷᠢᠬᠢᠨ  ᠳᠤ ᠨᠢ ᠭᠦᠨ ᠬᠤᠨᠤᠭᠰᠢᠵᠤ᠂ ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠤᠨ ᠦᠶ ᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠭᠤᠵᠢᠰ ᠪᠦᠳᠦᠬᠡᠯᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠨᠢ ᠰᠡᠳᠦᠪ ᠮᠠᠲ᠋ᠸᠷᠢᠶᠠᠯ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠬᠦᠷᠦᠰᠦ ᠰᠢᠷᠦᠢ ᠨᠢ ᠳᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠤᠩᠭ᠋ᠤᠨ ᠰᠡᠷᠡᠯ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠳᠡᠳᠦᠢ ᠦᠬᠡᠢ ᠲᠤᠭᠤᠵᠢᠰ ᠤᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠦᠦᠷᠨᠢᠯ ᠤᠨ ᠪᠤᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠨᠦᠯᠦᠬᠡᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯᠴᠢ ᠶᠢ ᠦᠰᠬᠡᠵᠦ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠬᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠬᠠᠪᠳᠠᠭᠠᠢ (ᠬᠠᠪᠳᠠᠭ᠎ᠠ) ᠠᠢ᠌ᠯ ᠤᠨ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠰᠤᠯ ᠤᠨ ᠠᠷᠤ ᠦᠵᠡᠭᠳᠡᠯ ᠨᠢ ᠲᠤᠭᠤᠵᠢᠰ ᠤᠨ ᠬᠢᠨᠢ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭᠵᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠤᠯᠠᠮ ᠶᠢᠨᠷ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠠᠬᠤᠭᠤᠯᠤᠮᠵᠢ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠦᠨᠳᠦᠷᠵᠢᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古民族大学学报(社会科学) 2009年 第1期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn