Paper Information


Title ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠡᠷᠳᠡᠮᠳᠡᠨ-ᠮᠡᠷᠭᠡᠨ ᠬᠡᠬᠡᠨ ᠯᠤᠪᠰᠠᠩᠳᠠᠮᠪᠢᠵᠠᠯᠰᠠᠨ
Creator ᠪ‍ • ᠮᠦᠩᠬᠡ
Keyword ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠡᠷᠳᠡᠮᠳᠡᠨ;ᠮᠡᠷᠭᠡᠨ ᠬᠡᠬᠡᠨ ᠯᠤᠪᠰᠠᠩᠳᠠᠮᠪᠢᠵᠠᠯᠰᠠᠨ
Abstract ᠤᠯᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠬᠦᠷᠤᠨ ᠤ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯᠴᠢ ᠡᠷᠳᠡᠮᠳᠡᠨ ᠨᠠᠷ ᠮᠡᠷᠭᠡᠨ ᠭᠡᠭᠡᠨ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠲᠡᠬᠦᠨ ᠤ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠪᠦᠳᠤᠭᠡᠯ ᠢ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠭᠠᠳ ᠪᠠᠷᠤᠭ ᠵᠠᠭᠤ ᠰᠢᠬᠠᠮ ᠵᠢᠯ ᠪᠤᠯᠵᠦ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠪᠠᠴᠦ ᠤᠳᠤ ᠪᠤᠯᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠡᠨᠡᠬᠦ ᠶᠡᠭᠡ ᠡᠷᠳᠡᠮᠳᠡᠨ ᠤ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠵᠦ ᠪᠠᠢᠭᠰᠠᠨ ᠴᠠᠭ ᠦᠶ᠎ᠡ᠂ ᠦᠢᠯᠡ ᠵᠢᠳᠬᠦᠯ ᠡᠴᠨ ᠡᠬᠢᠯᠡᠨ ᠴᠤᠬᠤᠮ ᠤᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠬᠦᠩ ᠤᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠮᠡᠷᠭᠡᠨ ᠵᠤᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠬᠡᠨ ᠮᠦᠨ ᠡᠰᠡᠬᠦ᠂ᠬᠡᠳᠤᠳᠤᠭᠡᠷ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠨᠢ ᠲᠦᠷᠢ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠵᠠᠷᠭᠡ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤ ᠵᠠᠬ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠳᠤᠷᠬᠠᠢᠯᠠᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠳᠡᠢ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠡᠯ ᠤᠳ ᠲᠤ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠢ ᠪᠢᠰᠢᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠮ᠎ᠠ ᠪᠠᠳᠤᠳᠡᠢ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠯᠳᠡ ᠦᠭᠴᠦ ᠴᠢᠳᠠᠭᠠᠳᠤᠢ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 1988年 第2期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn