Paper Information


Title ᠬᠣᠷᠴᠢᠨ ᠤ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠳ ᠢᠢᠡᠷ ᠯᠤᠤᠰ ᠰᠢᠲᠦᠬᠦ ᠲᠣᠬᠠᠢ
Creator ᠲᠠᠷᠬᠠᠨ
Keyword ᠬᠣᠷᠴᠢᠨ ᠤ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠨᠤᠲᠤᠭ;ᠪᠦᠭᠡ ᠮᠦᠷᠭᠦᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠲᠦᠯᠭᠡ; ᠯᠤᠤᠰ ᠰᠢᠲᠦᠯᠭᠡ
Abstract ᠯᠤᠤᠰ ᠰᠢᠲᠦᠬᠦ ᠪᠣᠯ ᠬᠣᠷᠴᠢᠨ ᠤ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠳ ᠢᠢᠡᠷ ᠨᠡᠯᠢᠶᠡᠳ ᠲᠡᠯᠭᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠠᠷᠳ ᠤᠨ ᠲᠤᠮᠳᠠᠬᠢ ᠰᠢᠲᠦᠯᠭᠡ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠌ ᠠ᠃ᠲᠤᠰ ᠰᠢᠲᠦᠯᠭᠡ ᠨᠢ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠤ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠲᠤ ᠪᠦᠬᠡ ᠮᠦᠷᠭᠦᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠲᠦᠯᠭᠡ ᠲᠡᠳᠦᠢ ᠪᠡᠷ ᠦᠯᠷ ᠪᠠᠷᠠᠮ᠂ᠪᠠᠰᠠ ᠲᠦᠪᠡᠳ ᠤᠨ ᠪᠣᠷᠬᠠᠨ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠤ ᠬᠢ ᠪᠠ ᠬᠢᠲᠠᠳ  ᠤᠨ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠳᠤ ᠬᠢ ᠯᠤᠤᠰ ᠤᠨ ᠰᠢᠲᠦᠯᠭᠡ ᠳ᠋ᠤ ᠨᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ  ᠤᠴᠢᠷ ᠲᠠᠢ ᠪᠡᠷ ᠵᠢᠡᠨ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠩᠭ᠋ᠤᠢ ᠨᠡᠢᠢᠯᠡᠮᠡᠯ ᠡᠯᠸᠮᠸᠨ᠋ᠲ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠭ᠃ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳᠤ᠂ ᠬᠡᠭᠡᠷ ᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡ ᠪᠡᠷ ᠲᠠᠮᠵᠢᠨ᠂ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠤᠳᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠣᠷᠴᠢᠨ ᠤ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠲᠤ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠯᠤᠤᠰ ᠲᠠᠬᠢᠯᠭ᠋ ᠠ ᠵᠢ ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠵᠦ ᠬᠣᠷᠴᠢᠨ ᠤ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠳ ᠢᠢᠡᠷ ᠯᠤᠤᠰ ᠰᠢᠲᠦᠬᠦ ᠲᠣᠬᠠᠢ ᠦᠭᠦᠯᠡᠵᠡᠢ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古民族大学学报(社会科学) 2012年 第1期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn