Paper Information


Title ᠵᠤᠤᠨᠠᠢ ᠶᠢᠨ 《ᠵᠠᠩᠭᠠᠷ 》 ᠪᠤᠯᠤᠨ 《ᠬᠠᠨ ᠬᠠᠷᠠᠩᠭᠤᠢ》 ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠬᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠳ᠋ᠤ
Creator ᠨᠤ᠊᠂ ᠨᠠᠳᠮᠢᠳᠴᠡᠷᠡᠨ
Keyword 《ᠬᠠᠨ ᠬᠠᠷᠠᠩᠭᠤᠢ》;《ᠵᠠᠩᠭᠠᠷ》; ᠵᠤᠤᠨᠠᠢ
Abstract ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳ᠋ᠤ 《ᠬᠠᠠᠨ ᠬᠠᠷᠠᠩᠭᠤᠢ》 ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠠᠯᠳᠠᠷᠲᠤ ᠵᠠᠩᠭᠠᠷᠴᠢ ᠵᠤᠤᠨᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠲᠦᠷᠪᠡᠨ ᠪᠦᠯᠦᠭ 《ᠵᠠᠩᠭᠠᠷ》 ᠤᠨ ᠦᠢᠯᠡ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ᠂ ᠲᠦᠷᠢ᠂ ᠦᠭᠡ ᠬᠡᠯᠡᠯᠭᠡ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠲᠠᠯ ᠠ ᠵᠢ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠪᠡᠷ ᠲᠠᠮᠵᠢᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠵᠤᠤᠨᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠷᠪᠡᠨ ᠪᠦᠯᠦᠭ《ᠵᠠᠩᠭᠠᠷ》 ᠬᠢᠭᠡᠳ《 ᠬᠠᠨ ᠬᠠᠷᠠᠩᠭᠤᠢ》 ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠭᠤᠷᠤᠨᠳᠤᠬᠢ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠦᠭᠦᠯᠡᠪᠡ᠂
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 2018年 第3期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn