Paper Information


Title ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠰᠠᠭ᠋ᠤᠷᠢ ᠠᠶᠠᠯ᠋ᠬ᠋ᠤ ᠪᠡ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠲᠦᠪ ᠠᠶᠯᠭ᠋ᠤᠨ ᠳ᠋ᠡᠬᠢ ᠦᠭᠡ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠠᠰᠠᠭ᠋ᠤᠳᠠᠯ
Creator ᠪᠤ‍ • ᠮᠠᠨᠯᠢᠶᠠᠩ
Keyword ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ; ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ; ᠰᠠᠭ᠋ᠤᠷᠢ ᠠᠶᠠᠯ᠋ᠭ᠋ᠤ; ᠲᠦᠪ ᠠᠶᠠᠯᠭ᠋ᠤ; ᠦᠭᠡ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠡ; ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠠᠰᠠᠭ᠋ᠤᠳᠡᠯ
Abstract ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠰᠠᠭ᠋ᠤᠷᠢ ᠠᠶᠠᠯᠭ᠋ᠤ ᠪᠡ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠲᠦᠪ ᠠᠶᠠᠯᠭ᠋ᠤᠨ ᠳ᠋ᠡᠬᠢ ᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠩ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠯ ᠬᠦᠭᠵᠢᠯ᠂ ᠦᠬᠡ ᠭᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠡ᠂ ᠵᠠᠩᠰᠢᠯ ᠵᠠᠷᠭᠡ ᠠᠰᠠᠭ᠋ᠤᠳᠠᠯ ᠢ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠋ᠤᠯᠤᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠬᠦ ᠨᠢ ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠦᠷᠦ ᠂ ᠠᠵᠦ ᠠᠬᠤᠢ᠂ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠰᠤᠷᠭ᠋ᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠯ ᠂ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠤᠳᠤᠯᠭ᠋ᠠᠨ ᠵᠠᠷᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠯᠠᠨ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠨ ᠳᠤ ᠪᠦᠷ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠱᠠᠭ᠋ᠠᠷᠳᠡᠠᠠᠳᠠᠬᠤ ᠠᠵᠢᠯ ᠶᠤᠮ᠃ ᠲᠤᠰ ᠦᠬᠦᠯᠡᠯ ᠳᠤ ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠰᠠᠭ᠋ᠤᠷᠢ ᠠᠶᠠᠯᠬ᠋ᠤ ᠪᠡ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤᠨ ᠲᠦᠪ ᠠᠶᠠᠯᠭ᠋ᠤᠨ ᠳ᠋ᠡᠬᠢ ᠦᠭᠡ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠠᠰᠠᠭ᠋ᠤᠳᠡᠯ ᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠦᠪᠡᠷᠮᠢᠴᠡ ᠦᠭᠡ᠂ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠵᠦᠷᠢᠶᠡᠨ ᠲᠠᠢ ᠦᠭᠡ᠂ ᠬᠠᠷᠢ ᠭᠠᠷᠤᠯᠳᠡᠢ ᠦᠭᠡ ᠪᠡᠷ ᠵᠢᠱᠢᠶᠡᠯᠡᠵᠦ ᠂ᠲᠡᠳᠡᠭᠡᠷ  ᠤᠨ ᠡᠬᠦᠰᠤᠯ ᠭᠠᠷᠤᠯ᠂ ᠪᠦᠳᠤᠴᠡ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠤᠬᠦᠨ ᠪᠡ ᠭᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠵᠠᠷᠭᠡ ᠬᠡᠯᠡ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠵᠠᠩᠰᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠯ ᠡᠴᠨ ᠮᠦᠴᠢᠳ ᠦᠬᠦᠯᠡᠬᠦ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2014年 第4期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn