Paper Information


Title ᠮᠢᠩ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠰᠡᠭᠦᠯᠴᠢ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠬᠠᠯᠬ᠎ᠠ ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠤᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠯ
Creator ᠨᠠᠭᠤᠷ
Keyword ᠮᠢᠩ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠰᠡᠬᠦᠯᠴᠢ ᠦᠶ᠎ᠡ; ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠤᠳᠤᠭ ᠬᠠᠯᠬ᠎ᠠ; ᠨᠤᠳᠤᠭ
Abstract ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳᠤ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠲᠡᠬᠢ ᠲᠠᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠯ ᠢ ᠦᠨᠳᠤᠰᠤᠯᠡᠨ ᠮᠢᠩ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠰᠡᠬᠦᠯᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠯᠬ᠎ᠠ ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠤᠳᠤᠭ ᠡᠮᠤᠨᠡᠰᠢ ᠨᠡᠬᠦᠳᠡᠯᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪ ᠲᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠯᠢᠶᠤᠤᠳᠦ᠋ᠩ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠡᠢ ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠬᠤᠳᠠ ᠡᠴᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠭᠰᠢ ᠬᠦᠩ ᠨᠢᠩ ᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠬᠦᠷᠳᠡᠯᠡᠬᠢ ᠦᠷᠭᠡᠨ ᠠᠭᠤᠳᠠᠮ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠳ ᠲᠤ ᠲᠠᠷᠬᠠᠨ ᠮᠠᠯᠵᠢᠵᠦ ᠪᠠᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠳᠠᠯ ᠵᠢᠴᠢ ᠲᠤᠰ ᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠠᠯᠵᠢᠯ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠵᠡᠢ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 2014年 第6期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn