Paper Information


Title ᠤᠳᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠦᠨᠳᠤᠰᠤᠳᠡᠨ ᠤ ᠰᠢᠨᠵᠢ ᠪᠡ ᠤᠳᠤᠬᠢᠴᠢ ᠰᠢᠨᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠤᠰᠯᠠᠯ ᠬᠦᠭᠡᠭᠡᠴᠡᠯᠳᠤᠯ ᠵᠢᠴᠢ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠬᠦᠰᠡᠯᠡᠩ
Creator ᠪᠤᠤ ᠶᠢᠩ ᠬᠸ
Keyword ᠤᠳᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ; ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ; ᠦᠨᠳᠤᠰᠤᠳᠡᠨ ᠤ ᠰᠢᠨᠵᠢ ᠪᠡ ᠤᠳᠤᠬᠢᠴᠢ ᠰᠢᠨᠵᠢ; ᠬᠤᠤᠰᠯᠠᠯ ᠬᠦᠭᠡᠭᠡᠴᠡᠯᠳᠤᠯ
Abstract ᠤᠳᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠳᠤ《 ᠦᠨᠳᠤᠰᠤᠳᠡᠨ》᠋ ᠤ ᠪᠢᠴᠯᠭᠡ ᠪᠡ ᠦᠨᠳᠤᠰᠤᠳᠡᠨ ᠤ ᠤᠬᠠᠮᠰᠠᠷ ᠤᠨ ᠰᠡᠷᠬᠦᠯ ᠢ ᠠᠶᠠᠯᠳᠤᠵᠦ ᠦᠨᠳᠤᠰᠤᠳᠡᠨ ᠤ ᠰᠢᠨᠵᠢ ᠂ ᠤᠳᠤᠬᠢᠴᠢ ᠰᠢᠨᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠬᠡᠬᠡᠴᠡᠯᠳᠤᠯ ᠪᠤᠢ ᠪᠤᠯᠵᠦ᠂ ᠦᠨᠳᠤᠰᠤᠳᠡᠨ ᠤ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠲᠠᠤᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠰᠡᠯᠡᠩ ᠲᠠᠪᠠᠯᠭ᠋ᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠤᠳᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠡᠯ᠎ᠠ ᠱᠠᠳᠤᠨ ᠳᠤ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠢᠨ ᠤ ᠦᠨᠳᠤᠰᠤᠳᠡᠨ ᠤ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠦᠰᠡᠯ ᠬᠦᠬᠡᠭᠡᠴᠡᠯᠳᠤᠯ ᠲᠠᠰᠤᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠢᠵᠦ᠂ ᠱᠤᠭᠤᠮ ᠤᠨ ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠤᠤᠷ᠎ᠠ ᠨᠡᠩ ᠲᠦᠯᠬᠢᠬᠦᠤ ᠶᠠᠪᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ《17ᠵᠢᠯ》᠋ ᠤᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠴᠦ 《ᠨᠡᠢᠭᠡᠮ ᠵᠢᠷᠤᠮᠳᠤ ᠠᠠᠭ᠋ᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ᠂ᠦᠨᠳᠤᠰᠤᠳᠡᠨ ᠤ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ》᠋ ᠶᠢᠨ ᠰᠦᠪᠡᠭᠴᠢᠯᠡᠯ ᠨᠢ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠦᠨᠳᠤᠰᠤᠳᠡᠨ ᠤ ᠰᠢᠨᠵᠢ ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠦᠬᠡᠭᠡᠴᠡᠯᠳᠤᠯ ᠪᠠᠢᠭᠰᠠᠨᠨ ᠪᠠ ᠰᠢᠨ᠎᠎ᠡ ᠡᠷᠢᠨ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠳᠤ《ᠬᠦᠮᠦᠨ》 ᠤ ᠤᠬᠠᠮᠰᠠᠷ ᠤᠨ ᠰᠡᠷᠬᠦᠯ ᠶᠢᠡᠷ ᠭᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠭ᠋ᠠᠭᠰᠠᠨ ᠦᠨᠳᠤᠰᠤᠳᠡᠨ ᠤ ᠤᠬᠠᠮᠰᠠᠷ᠂ ᠤᠳᠤᠬᠢᠴᠢ ᠤᠬᠠᠮᠰᠠᠷ ᠪᠡ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠦᠬᠡᠭᠡᠴᠡᠯᠳᠤᠯ ᠨᠢ ᠦᠨᠳᠤᠰᠤᠳᠡᠨ ᠤ ᠲᠡᠤᠭᠡ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠤᠬᠠᠮᠰᠠᠷ ᠠᠮᠢ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠬᠠᠮᠰᠠᠷ᠂ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯ ᠰᠢᠨ᠋ᠡᠴᠢᠯᠡᠯ ᠵᠠᠷᠭᠡ ᠤᠯᠠᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠠᠰᠠᠭ᠋ᠤᠳᠡᠯ᠂ ᠦᠵᠡᠭᠳᠡᠯ ᠢ ᠬᠠᠮᠤᠷᠤᠭᠰᠠᠠ ᠦᠨᠳᠤᠰᠤᠳᠡᠨ ᠤ ᠰᠢᠨᠵᠢ ᠤᠳᠤᠬᠢᠴᠢ ᠰᠢᠨᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠤᠰᠯᠠᠯ ᠬᠦᠭᠡᠭᠡᠴᠡᠯᠳᠤᠯ ᠵᠢᠴᠢ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠬᠦᠰᠡᠯᠡᠩ ᠪᠤᠯᠵᠦ ᠲᠤᠯᠬᠢᠶᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃  
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 2015年 第6期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn