Paper Information


Title 《ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠤᠨ ᠶᠢᠰᠦᠨ ᠦᠷᠯᠦᠭ ᠲᠡᠢ ᠦᠨᠦᠴᠢᠨ ᠬᠦᠪᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠰᠡᠴᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠱᠠᠰᠲᠢᠷ》᠋ ᠤᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ
Creator ᠭᠡᠭᠡᠨᠲᠠᠨ᠎ᠠ
Keyword 《ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠤᠨ ᠶᠢᠰᠦᠨ ᠦᠷᠯᠦᠭ ᠲᠡᠢ ᠦᠨᠦᠴᠢᠨ ᠬᠦᠪᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠰᠡᠴᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠱᠠᠰᠲᠢᠷ》; ᠬᠤᠷᠠᠯᠲᠠᠢ; ᠰᠢᠯᠦᠭ; ᠪᠢᠯᠢᠭ᠌
Abstract 《ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠤᠨ ᠶᠢᠰᠦᠨ ᠦᠷᠯᠦᠭ ᠲᠡᠢ ᠦᠨᠦᠴᠢᠨ ᠬᠦᠪᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠰᠡᠴᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠱᠠᠰᠲᠢᠷ》ᠬᠡᠮᠡᠬᠦ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠢ ᠡᠷᠳᠡᠮᠲᠡᠳ ᠶᠡᠷᠦ ᠨᠢ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠦ ᠦᠵᠡᠭᠰᠡᠭᠡᠷ ᠢᠷᠡᠵᠡᠢ᠃ ᠭᠡᠪᠡᠴᠦ ᠲᠤᠰ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠵᠤᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ᠂ ᠶᠠᠷᠢᠭᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠯᠠᠪᠤᠷ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠡᠴᠡ ᠦᠵᠡᠪᠡᠯ ᠡᠨᠡ ᠨᠢ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠪᠢᠰᠢ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠪᠢᠯᠢᠭ᠌ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠶᠤᠮ᠃ ᠪᠢᠳᠡ ᠮᠣᠩ᠋ᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠦ ᠪᠢᠯᠢᠭ᠌ ᠢ ᠵᠦᠪ ᠣᠢ᠌ᠯᠠᠭᠠᠵᠤ᠂ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠪᠡ ᠪᠢᠯᠢᠭ᠌ ᠦᠨ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠲᠤᠳᠤᠷᠬᠠᠢ᠌ᠯᠠᠬᠤ ᠪᠤᠯ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠶᠤᠮ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2012年 第6期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn