Paper Information


Title 《ᠲᠤᠮᠤᠭᠴᠢ ᠡᠮ ᠡ》ᠬᠢᠭᠡᠳ 《ᠦᠳᠦᠩᠬᠠᠢ ᠵᠠᠩ》— 《ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠲᠤᠪᠴᠢᠶᠠᠨ》ᠳ᠋ᠡᠬᠢ 《ᠲᠤᠮᠤᠭᠴᠢ》ᠶ᠋ᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ
Creator ᠳᠡᠭᠦᠰᠪᠠᠶᠠᠷ
Keyword ᠲᠤᠮᠤᠭᠴᠢ ; ᠤᠢ᠌ᠳᠦᠩᠬᠠᠢ; ᠵᠠᠮᠤᠬ᠎ᠠ
Abstract 《ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠲᠤᠪᠴᠢᠶᠠᠨ》ᠳ᠋ᠤ ᠭᠠᠷᠤᠭᠰᠠᠨ 《ᠲᠤᠮᠤᠭᠴᠢ》ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠦᠬᠡ ᠶᠢ ᠡᠷᠳᠡᠮᠳᠡᠳ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠪᠤᠰᠤ ᠪᠠᠷ ᠤᠢ᠌ᠯᠠᠭᠠᠵᠤ ᠳᠠᠢ᠌ᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠪᠠ᠂ ᠳᠤᠰ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳᠤ 《ᠲᠤᠮᠤᠭᠴᠢ》ᠨᠢ 《ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠶᠢ ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢ ᠮᠠᠭᠠᠳᠯᠠᠭᠴᠢ》᠂《ᠶᠠᠷᠢᠭᠴᠢ ᠶᠠᠩᠰᠢᠭᠴᠢ》ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠢᠭᠰᠠᠨ  ᠢ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠤᠨ ᠪᠠᠷᠢᠮᠳᠡ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠶᠢ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠵᠢᠴᠢ ᠵᠠᠮᠤᠬ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 《ᠤᠢ᠌ᠳᠤᠩᠬᠠᠢ ᠵᠠᠩ》ᠨᠢ ᠳᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠡᠬᠡᠨᠡᠷ ᠤᠨ ᠬᠢᠨᠢ《ᠲᠤᠮᠤᠭᠴᠢ 》ᠵᠠᠩ ᠯᠤᠭ᠎ᠠ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠬᠡᠳᠡᠭ ᠢ ᠦᠭᠦᠯᠡᠪᠡ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古师范大学学报 2008年 第2期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn