Paper Information


Title ᠨᠠ‍᠂ ᠰᠠᠢᠨᠴᠠᠤᠲᠤ ᠶᠢᠨ《ᠡᠯᠡᠰᠦ ᠮᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ ᠡᠭᠡ ᠨᠤᠲᠤᠭ》ᠢ ᠳ᠂ ᠨᠠᠴᠤᠳᠲᠤᠷᠵᠢ ᠶᠢᠨ 《ᠮᠢᠨᠦ ᠨᠤᠲᠤᠭ》 ᠲᠠᠢ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠬᠦ ᠨᠢ
Creator ᠴᠣᠭᠲᠤ
Keyword ᠰᠠᠢᠨᠴᠤᠭᠲᠤ; 《ᠡᠯᠡᠰᠦᠨ ᠮᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ ᠡᠭᠡ ᠨᠤᠲᠤᠭ》;ᠳ᠂ ᠨᠠᠴᠤᠭᠲᠤᠷᠵᠢ; 《ᠮᠢᠨᠤ ᠨᠤᠲᠤᠭ》
Abstract ᠨᠠ‍᠂ ᠰᠠᠢᠨᠴᠤᠭᠲᠤ (ᠰᠠᠢᠨᠴᠤᠭᠲᠤ) ᠭᠤᠸᠠᠢ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯᠴᠢ ᠳ᠂ ᠨᠠᠴᠤᠭᠳᠤᠷᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ ᠢ ᠠᠮᠲᠠᠷᠬᠠᠨ ᠣᠩᠰᠢᠵᠤ ᠪᠠᠢᠭᠰᠠᠨ ᠮᠦᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠲᠤᠳᠤᠷ ᠠ ᠡᠴᠡ(ᠮᠢᠨᠦ ᠨᠤᠲᠤᠭ) ᠭᠡᠬᠦ ᠠᠯᠳᠠᠷᠲᠤ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠢ ᠵᠢᠷᠦᠭᠡ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠳ᠋ᠡᠭᠡᠨ ᠲᠤᠭᠲᠠᠭᠠᠵᠤ᠂ ᠲᠤᠰ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠤᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠮᠵᠢ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ᠂ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷᠢᠯ ᠪᠠ ᠰᠡᠳᠦᠪ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠤ ᠨᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭᠳᠡᠨ 《ᠡᠯᠡᠰᠦᠨ ᠮᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ ᠡᠭᠡ ᠨᠤᠲᠤᠭ》ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠢᠢᠡᠨ 1947ᠣᠨ ᠤ ᠰᠡᠬᠦᠯᠴᠢ ᠪᠡᠷ ᠡᠬᠡ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠠᠭᠠᠨ ᠪᠤᠴᠠᠵᠤ ᠢᠷᠡᠬᠦ ᠡᠴᠡ ᠪᠠᠨ ᠡᠮᠦᠨᠡᠭᠡᠨ ᠲᠤᠭᠤᠷᠪᠢᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2018年 第4期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn