Paper Information


Title 《ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠲᠤᠪᠴᠢᠶᠠᠨ》ᠳ᠋ᠡᠬᠢ 《ᠰᠡᠷᠡᠬᠦ᠂ ᠰᠡᠳᠭᠢᠬᠦ᠂ ᠤᠬᠠᠬᠤ᠂ ᠮᠡᠳᠡᠬᠦ》 ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ
Creator ᠡ‍ • ᠪᠠᠭᠠᠳᠤᠷ
Keyword 《ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠲᠤᠪᠴᠢᠶᠠᠨ》; ᠰᠡᠷᠡᠬᠦ; ᠰᠡᠳᠭᠢᠬᠦ; ᠤᠬᠠᠬᠤ; ᠮᠡᠳᠡᠬᠦ
Abstract ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳᠤ《ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠲᠤᠪᠴᠢᠶᠠᠨ》ᠳ᠋ᠤ《ᠰᠡᠷᠡᠬᠦ》᠂《ᠰᠡᠳᠭᠢᠬᠦ》᠂《ᠤᠬᠠᠬᠤ》᠂《ᠮᠡᠳᠡᠬᠦ》ᠬᠡᠮᠡᠨ ᠤᠯᠠᠨᠳᠠ ᠢᠯᠡᠷᠡᠳᠡᠭ ᠲᠦᠷᠪᠡᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠤᠬᠠᠭᠳᠠᠬᠤᠨ ᠡᠴᠡ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠪᠤᠳᠠᠰ ᠢ ᠲᠠᠨᠢᠵᠤ ᠲᠤᠰᠬᠠᠬᠤ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠮᠠᠶ‍ᠢᠭ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠡᠨᠡᠬᠦ ᠬᠡᠯᠡᠪᠷᠢ ᠮᠠᠶ‍ᠢᠭ ᠡᠴᠡ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠯᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠲᠠᠨᠢᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠶᠠᠪᠤᠴᠠ ᠶᠢᠨ ᠱᠠᠳᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ᠂ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠬᠠᠢ᠌ᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠬᠦ ᠶᠢ ᠵᠤᠷᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 2001年 第3期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn