Paper Information


Title 《ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠪᠤᠶᠠᠨᠳᠤ ᠨᠤᠮ ᠤᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡ》᠋ ᠶᠢᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠥᠭᠥᠯᠡᠬᠥ ᠨᠢ
Creator ᠬᠠᠷᠠᠴᠠ
Keyword 《ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠪᠤᠶᠠᠨᠳᠤ ᠨᠤᠮ ᠤᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡ》; ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ ;ᠬᠤᠳᠤᠭᠳᠠᠢ ᠰᠡᠴᠡᠨ ᠲᠠᠢ᠌ᠵᠢ
Abstract ᠬᠤᠪᠢᠯᠠᠢ ᠬᠠᠭᠠᠨ᠂ ᠫᠠᠭᠫᠠ ᠯᠠᠮᠠ᠃ ᠬᠤᠳᠤᠭᠲᠠᠢ ᠰᠡᠴᠡᠨ ᠬᠤᠩ ᠲᠠᠢ᠌ᠵᠢ ᠭᠤᠷᠪᠠᠭᠤᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠰ ᠲᠤᠰ ᠤᠨ ᠦᠵᠡᠯ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠢᠯᠡ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ᠂《ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡ》᠋ ᠶᠢᠨ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠳᠦᠴᠡ᠂ 《ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠪᠴᠢ》᠋ ᠳᠤ 《ᠡᠷᠬᠢᠮ ᠳᠡᠭᠡᠳᠤ ᠴᠢᠬᠢᠷᠸᠠᠷᠤᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠦ ᠨᠤᠮ ᠤᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡ》ᠬᠡᠮᠡᠨ ᠨᠡᠷᠡᠢ᠌ᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠰᠤᠳᠤᠷ᠂《ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡ》᠋ ᠶᠢᠨ ᠡᠮᠦᠨᠡᠬᠢ ᠦᠬᠡ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠳᠡᠭᠦᠰᠬᠡᠯ ᠦᠬᠡ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠡᠴᠡ ᠨᠢᠭ᠌ᠳᠠᠯᠠᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ  ᠳᠤ 《ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠪᠤᠶᠠᠨᠳᠤ ᠨᠤᠮ ᠤᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡ》᠋ ᠶᠢᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ ᠪᠤᠯ ᠬᠤᠳᠤᠭᠲᠠᠢ ᠰᠡᠴᠡᠨ ᠬᠤᠩ ᠲᠠᠢ᠌ᠵᠢ ᠮᠦᠨ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2009年 第5期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn