Paper Information


Title ᠰᠢᠨ᠌ ᠡ ᠡᠷᠢᠨ ᠤ ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠨᠡᠢᠢᠭᠡᠮ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠴᠠᠷᠠᠯ ᠲᠣᠬᠢᠶᠠᠯᠳᠤᠯ ᠢ ᠢᠯᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠭᠤᠨᠢᠭᠲᠤ ᠤᠬᠠᠮᠰᠠᠷ ᠤᠨ ᠲᠣᠬᠠᠢ
Creator ᠲᠤᠶᠠᠭ᠋ ᠠ
Keyword ᠰᠢᠨ᠌ ᠠ ᠡᠷᠢᠨ;ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠣᠬᠢᠠᠶᠯ; ᠨᠡᠢᠢᠭᠡᠮ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠬᠢᠶᠠᠯᠳᠤᠯ; ᠭᠣᠨᠤᠭᠲᠤ ᠤᠬᠠᠮᠰᠠᠷ
Abstract ᠬᠣᠷᠴᠢᠨ ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠪᠣᠯ ᠬᠣᠷᠴᠢᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠤ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠦᠷᠦᠳᠡᠰᠦ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠌ ᠠ᠃ ᠭᠤᠨᠢᠭᠲᠤ ᠤᠬᠠᠮᠰᠠᠷ ᠪᠣᠯ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠲᠦᠷᠦᠯᠬᠢᠲᠡᠨ ᠳᠤ ᠣᠨᠤᠨ ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠭ ᠣᠶᠤᠨ ᠰᠠᠨᠠᠭᠠ ᠤ ᠦᠵᠡᠭᠳᠡᠯ ᠲᠤᠯᠠ᠂ ᠣᠢᠢᠷ ᠠ ᠣᠷᠴᠢᠨ ᠦᠶ ᠡ ᠡᠴᠡ ᠠᠭᠠᠰᠢᠬᠢ ᠣᠷᠤᠭ᠋ ᠠ ᠪᠣᠰᠬᠠᠭ᠋ ᠠ ᠨᠡᠢᠢᠭᠡᠮ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠵᠢ ᠦᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠬᠣᠷᠴᠢᠨᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠦᠵᠡᠯ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯᠭᠡ ᠳ᠋ᠤ ᠴᠢᠩᠭ᠋ ᠠ ᠰᠦᠷᠡᠬᠡᠢ ᠭᠣᠨᠤᠭᠲᠤ ᠤᠮᠠᠮᠰᠠᠷ ᠲᠠᠢ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠮᠦᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠡᠨᠡ ᠨᠢ ᠲᠡᠳᠡᠨ ᠤ ᠣᠶᠣᠨ ᠤ ᠲᠦᠷᠦᠳᠡᠰᠦ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠳᠤ ᠨᠢ ᠬᠦᠢᠴᠡᠳ ᠢᠯᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠢᠯᠠᠩᠭ᠋ᠤᠶ ᠠ ᠰᠢᠨ᠌ ᠠ ᠡᠷᠢᠨ ᠤ ᠬᠤᠴᠢᠨ ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠳᠤ ᠲᠡᠳᠡᠨ ᠤ ᠭᠣᠨᠢᠭᠲᠤ ᠤᠬᠠᠮᠰᠠᠷ ᠲᠣᠪᠤᠢᠢᠮ ᠠ ᠢᠯᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠳᠡᠨ ᠵᠡᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ ᠤᠨ ᠬᠢᠨ ᠦᠪᠡᠷᠮᠢᠴᠡ ᠭᠤᠤ ᠠ ᠵᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠨ᠌ ᠠ ᠦᠷᠲᠡᠭ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠭ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古民族大学学报(社会科学) 2012年 第3期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn