Paper Information


Title ᠡᡁᠥᠢᠩᠨᠤ ᠶᠢᠨ ᠭᠦᠷᠡᠯ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠠᠮᠢᠳᠡᠨ ᠤ ᠲᠦᠷᠰᠤ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠳᠠᠯᠤᠯᠳᠠ ᠡᠴᠨ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠦᠨᠳᠤᠰᠤᠳᠡᠡ ᠤ ᠲᠦᠷᠰᠦᠯᠡᠬᠦ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠲᠤ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠨᠦᠯᠦᠭᠡ ᠵᠢ ᠦᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ
Creator ᠡᡁᠸᠤ ᠮᠢᠩ
Keyword ᠬᠦᠷᠡᠯ ᠤᠨ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ; ᠡᡁᠥᠢᠩᠨᠤ; ᠲᠦᠷᠢ ᠪᠦᠳᠤᠭᠡᠯᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠭ
Abstract ᠤᠨ ᠲᠤᠭᠠᠯᠠᠯ ᠡᠴᠨ ᠡᠮᠦᠨ᠎ ᠡ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠮᠢᠩ᠋᠋᠋᠋᠋᠋ᠭᠠᠨ ᠤᠨ  ᠤ ᠦᠶ ᠡ ᠳᠤ ᠤᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠦᠷᠡᠯ ᠴᠠᠭ ᠦᠶ ᠡ ᠳᠤ ᠤᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠰᠢᠶᠠ᠂ ᠱᠠᠩ᠂ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠵᠸᠦ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠴᠦᠨ ᠴᠢᠤ ᠶᠢᠨ 15 ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠤᠷᠴᠢᠮ ᠢ ᠲᠠᠮᠵᠢᠵᠦ᠂ ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠲᠡᠤᠬᠡᠨ ᠳᠤ ᠨᠢᠭᠡ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠰᠤᠳᠤᠨ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠢ ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠨ ᠡᠭᠦᠳᠤᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠡᠢᠨ᠎ ᠡ᠃ ᠡᡁᠥᠢᠩᠨᠤ ᠪᠤᠯ ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠡᠷᠳᠡᠨ ᠤ ᠤᠮᠠᠷᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠴᠦᠭᠡᠨ ᠲᠤᠭᠠᠳᠤ ᠦᠨᠳᠤᠰᠤᠳᠡᠨ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠮᠦᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠬᠦᠴᠤᠷᠭᠡᠭ᠌ ᠶᠠᠬᠡ ᠪᠤᠭᠤᠯᠳᠤ ᠨᠠᠡᠢᠭᠡᠮ ᠪᠠᠡᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠡᠯ ᠡ ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠤᠨ ᠠᠮᠢᠳᠡᠨ ᠤ ᠬᠡ ᠤᠭᠠᠯᠵᠠᠳᠤ ᠵᠠᠰᠠᠯ ᠴᠢᠮᠡᠭᠯᠡᠯ ᠶᠢᠷ ᠭᠤᠤᠯ ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠪᠤᠯᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠦᠷᠡᠯ ᠤᠨ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠢ ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠭᠰᠡᠨ ᠨᠢ ᠡᡁᠥᠢᠩᠨᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠷᠡᠯ ᠤᠨ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠲᠤ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭ ᠰᠠᠡᠢᠬᠠᠨ ᠵᠤᠷᠢᠭ ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠤᠳᠤᠭᠠᠳᠤ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠋ ᠡ ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠯᠭᠠᠵᠡᠢ᠃ ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠬᠦᠷᠡᠯ ᠪᠦᠳᠤᠭᠡᠯ ᠤᠤᠨ ᠢ ᠵᠠᠳᠠᠯᠤᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠠᠵᠦ᠂ ᠲᠠᠳᠡᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠲᠦᠷᠢ ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠯᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠴᠠᠯᠢᠭ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠵᠢᠮ ᠡ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠵᠢ ᠳ᠋ᠦᠩᠨᠡᠬᠦ ᠨᠢ ᠤᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠤᠮᠠᠷᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠦᠨᠳᠤᠰᠤᠳᠡᠨ ᠤ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠢ ᠰᠤᠳᠤᠯᠬᠤ ᠋ᠳ᠋ᠤ᠂ ᠢᠯᠠᠩᠭ᠋ᠤᠶ ᠡ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯᠴᠤᠤᠨ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠠᠳᠤ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠦᠳᠤᠭᠡᠯᠳᠡ ᠳᠤ ᠲᠤᠯᠢᠳᠠᠯ ᠪᠡ ᠯᠠᠪᠯᠠᠯᠳᠡ ᠪᠤᠯᠭᠠᠬᠤ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠦᠨ᠎ ᠡ ᠴᠠᠨ᠎ ᠡᠲᠠᠢ ᠶᠤᠮ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2011年 第2期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn