Paper Information


Title 《ᠮᠢᠨᠦ ᠬᠤᠱᠢᠬᠤᠨ ᠤ ᠵᠢᠷᠤᠭ》 ᠲᠤ ᠬᠢ ᠡᠵᠡᠨ ᠰᠢᠲᠦᠭᠡᠨ ᠳᠦ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠬᠤ ᠲᠡᠦᠬᠡᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ
Creator ᠨ‍ · ᠬᠤᠷᠴᠠᠪᠢᠯᠢᠭ᠌
Keyword ᠮᠢᠨᠦ ᠬᠤᠱᠢᠬᠤᠨ ᠤ ᠵᠢᠷᠤᠭ; ᠡᠵᠡᠨ ᠰᠢᠲᠦᠭᠡᠨ; ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ
Abstract ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳᠦ ᠴᠢᠩ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠰᠡᠭᠦᠯᠴᠢ ᠪᠡᠷ ᠵᠢᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠣᠷᠳᠤᠰ ᠶᠡᠬᠡ ᠵᠤᠤ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠭᠤᠯᠭᠠᠨ ᠤ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠲᠤ ᠳᠤᠰᠬᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠲᠡᠢ ᠡᠵᠡᠨ ᠰᠢᠲᠦᠭᠡᠨ ᠢ ᠡᠷᠬᠡᠰᠢᠭᠦᠯᠦᠨ ᠲᠠᠬᠢᠵᠤ ᠪᠠᠢᠭᠰᠠᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠪᠠᠢᠴᠠ ᠪᠠ ᠪᠤᠳᠠᠲᠠᠢ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠰᠤᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠬᠢᠵᠦ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ ᠶᠢ ᠲᠤᠳᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠶᠢ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 西北民族大学学报 2015年 第1期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn