Paper Information


Title ᠷᠠᠰᠢᠫᠤᠩᠰᠤᠭ ᠤᠨ《ᠳ᠋ᠠᠢ ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠪᠤᠯᠤᠷ ᠡᠷᠢᠭᠡ》 ᠲᠤᠳᠤᠷᠠᠬᠢ ᠬᠠᠰᠠᠷ
Creator ᠪᠠ‍᠂ᠮᠦᠩᠬᠡ
Keyword 《ᠪᠤᠯᠤᠷ ᠡᠷᠢᠭᠡ》;ᠬᠠᠰᠠᠷ; ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠯ
Abstract ᠷᠠᠰᠢᠫᠤᠩᠰᠤᠭ ᠤᠨ 《ᠳ᠋ᠠᠢ ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠪᠤᠯᠤᠷ ᠡᠷᠢᠭᠡ》 ᠳ᠋ᠤ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠬᠠᠰᠠᠷ ᠲᠠᠢ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠵᠦᠢᠯ ᠨᠢ ᠭᠡᠳᠦᠢᠪᠡᠷ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠩᠭᠤᠢ ᠳ᠋ᠤ ᠴᠦᠭᠡᠭᠡᠨ ᠰᠢᠭ ᠪᠤᠯᠪᠠᠴᠤ ᠬᠠᠰᠠᠷ ᠤᠨ ᠰᠣᠳᠤᠯᠤᠯ᠂ ᠴᠠᠭᠠᠰᠢᠯᠠᠪᠠᠯ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠲᠡᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠨ ᠰᠣᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠴᠦ ᠵᠤᠬᠢᠬᠤ ᠦᠨ᠎ᠠ ᠴᠡᠨ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠨᠢ ᠯᠠᠪᠲᠠᠢ᠃ ᠤᠴᠷᠢ ᠨᠢ᠂ ᠬᠠᠰᠠᠷ ᠪᠤᠯ ᠠᠬ᠎ᠠ ᠲᠡᠮᠦᠵᠢᠨ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠭᠡᠳᠦᠨ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠵᠢᠯ ᠢᠢᠡᠷ ᠴᠦᠭᠦᠷᠡᠯᠲᠡ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠨ ᠪᠠᠢᠵᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠯᠭᠤᠷ ᠲᠦᠷᠦ ᠵᠢ ᠴᠣᠭᠴᠠᠯᠠᠨ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠ ᠲᠡᠷᠡ ᠨᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠲᠡᠭᠡᠷ ᠠ ᠪᠠᠨ ᠦᠨᠦᠳᠦᠷ ᠤᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠶᠢᠨ ᠴᠣᠭᠴᠠ-ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ᠂ ᠤᠯᠤᠰ( ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ) ᠪᠤᠯᠵᠤ ᠲᠡᠯᠡᠭᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠯᠠᠨ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠲᠠᠢ ᠮᠦᠷᠦ ᠵᠡᠭᠡᠴᠡᠨ ᠠᠮᠢᠲᠤᠷᠠᠨ ᠤᠷᠤᠰᠢᠵᠤ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠤ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠵᠢ ᠲᠠᠯᠪᠢᠭᠰᠠᠨ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2017年 第6期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn