Paper Information


Title ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠲᠤ ᠣᠷᠤᠨ ᠪᠠᠢᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠣᠢᠯᠠᠭᠠᠭᠳᠠᠬᠤᠨ ᠳᠠᠬᠢ ᠪᠠᠢᠭᠠᠯᠢ ᠰᠢᠲᠦᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠬᠠᠮᠰᠠᠷ
Creator ᠵᠢᠨ ᠾᠧᠢ ᠶᠢᠩ; ᠠᠯᠲᠠᠨᠭᠡᠷᠡᠯ
Keyword ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ; ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠲᠤ ᠴᠠᠭ ᠮᠦᠴᠡ ᠶᠢᠨ ᠣᠢᠯᠠᠭᠠᠭᠳᠠᠬᠤᠨ; ᠨᠠᠷᠠᠨ ᠰᠢᠲᠦᠯᠭᠡ; ᠪᠠᠢᠭᠠᠯᠢ ᠰᠢᠲᠦᠯᠭᠡ
Abstract ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠲᠤ ᠣᠷᠤᠨ ᠪᠠᠢᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠣᠢᠯᠠᠭᠠᠭᠳᠠᠬᠤᠨ ᠨᠢ ᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠨᠠᠷᠠᠨ ᠤ ᠬᠠᠪᠲᠠᠭᠠᠢ ᠵᠠᠢ ᠳᠠᠬᠢ ᠲᠦᠷᠦᠨ ᠤᠷᠭᠤᠬᠤ ᠵᠦᠭ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠰᠢᠩᠭᠡᠨ ᠣᠷᠤᠬᠤ ᠵᠦᠭ ᠢᠶᠡᠷ ᠪᠠᠷᠢᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠭᠠᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠣᠷᠤᠨ ᠪᠠᠢᠷᠢ ᠪᠤᠯᠬᠤ 《ᠨᠠᠷᠠᠨ ᠤᠷᠭᠤᠬᠤ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ》 ᠪᠤᠯᠤᠨ 《ᠨᠠᠷᠠᠨ ᠰᠢᠩᠭᠡᠬᠦ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ》 ᠶᠢ ᠲᠤᠭᠲᠠᠭᠠᠨ ᠤᠬᠠᠭᠠᠷᠠᠵᠤ; ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠨᠠᠷᠠᠨ ᠤ ᠪᠤᠰᠤᠭᠠᠯᠵᠢᠨ ᠵᠠᠢ ᠳᠠᠬᠢ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠦᠨᠳᠦᠷ ᠴᠡᠭ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠨᠠᠷᠠᠨ ᠦᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷᠠᠭᠠᠯᠵᠠᠭᠰᠠᠨ ᠲᠠᠯ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠪᠲᠠᠭᠠᠢ ᠵᠠᠢ ᠳᠠᠬᠢ ᠳᠤᠰᠬᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠣᠷᠤᠨ ᠪᠠᠢᠷᠢ ᠶᠢ 《ᠨᠠᠷᠠᠨ ᠦᠳᠡ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ》 ᠬᠡᠮᠡᠵᠦ᠂ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠳᠤᠤᠷ᠎ᠠ ᠴᠡᠭ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠰᠦᠨᠢ ᠲᠦᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷᠠᠭᠠᠯᠵᠠᠭᠰᠠᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠪᠲᠠᠭᠠᠢ ᠵᠠᠢ ᠳᠠᠬᠢ ᠣᠷᠤᠨ ᠪᠠᠢᠷᠢ ᠶᠢ 《ᠰᠦᠨᠢ ᠲᠦᠯᠢ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ》 ᠬᠡᠮᠡᠨ ᠲᠤᠭᠲᠠᠭᠠᠨ ᠲᠠᠨᠢᠵᠤ᠂ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠣᠢᠯᠠᠭᠠᠯᠲᠠ ᠠᠴᠠ ᠳᠦᠷᠪᠡᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠣᠢᠯᠠᠭᠠᠯᠲᠠ ᠳᠤ ᠬᠦᠷᠴᠦ; ᠳᠠᠬᠢᠨ ᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠨᠠᠷᠠᠨ ᠤᠷᠭᠤᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ᠂ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠵᠢᠴᠢ ᠨᠠᠷᠠᠨ ᠰᠢᠩᠭᠡᠭᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ᠂ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠤᠶᠤ ᠡᠰᠡᠭᠦᠯ ᠡ ᠨᠠᠷᠠᠨ ᠤᠷᠭᠤᠬᠤ ᠦᠳᠡ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠤᠭᠤᠷᠤᠨᠳᠤ᠂ ᠨᠠᠷᠠᠨ ᠰᠢᠩᠭᠡᠬᠦ ᠦᠳᠡ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠤᠭᠤᠷᠤᠨᠳᠤ᠂ ᠨᠠᠷᠠᠨ ᠰᠢᠩᠭᠡᠬᠦ ᠰᠦᠨᠢ ᠲᠦᠯᠢ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠤᠭᠤᠷᠤᠨᠳᠤ᠂ ᠨᠠᠷᠠᠨ ᠰᠢᠩᠭᠡᠬᠦ ᠰᠦᠨᠢ ᠲᠦᠯᠢ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠤᠭᠤᠷᠤᠨᠳᠤ᠂ ᠨᠠᠷᠠᠨ ᠤᠷᠭᠤᠬᠤ ᠰᠦᠨᠢ ᠲᠦᠯᠢ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠤᠭᠤᠷᠤᠨᠳᠤ ᠭᠡᠬᠦ ᠣᠷᠤᠨ ᠪᠠᠢᠷᠢ ᠶᠢ ᠨᠡᠮᠡᠭᠡᠳ ᠨᠠᠶᠮᠠᠨ ᠲᠠᠯ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠣᠢᠯᠠᠭᠠᠯᠲᠠ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2015年 第2期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn