Paper Information


Title 《ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠤᠨ ᠤ ᠭᠠᠭᠴᠠᠭᠠᠷᠳᠠᠯ》ᠳ᠋ᠡᠬᠢ ᠭᠠᠭᠴᠠᠭᠠᠷᠳᠠᠯ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ
Creator ᠯᠢ ᠼᠠᠢ ᠬᠤᠸᠠ
Keyword ᠭᠠᠭᠴᠠᠭᠠᠷᠳᠠᠯ; ᠰᠡᠳᠭᠢᠯᠭᠡ; ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠨ; ᠬᠤᠪᠢ ᠵᠠᠶᠠᠭ᠎ᠠ
Abstract 《 ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠤᠨ ᠤ ᠭᠠᠭᠴᠠᠭᠠᠷᠳᠠᠯ 》ᠪᠤᠯ ᠯᠠᠲ᠋ᠢᠨ ᠠᠮᠸᠷᠢᠺᠠ ᠶᠢᠨ ᠶᠸᠯᠸᠢᠳᠦ ᠠᠬᠤᠢ᠌ᠴᠢ ᠦᠵᠡᠯ ᠤᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠲᠠᠷᠬᠠᠨ᠂ ᠺᠤᠯᠤᠮᠪᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠯᠳᠠᠷᠳᠤ ᠵᠤᠬᠢᠶᠯᠴᠢ ᠺᠠᠰᠢᠶ᠎ᠠ᠂ ᠮᠠᠷᠺᠸᠰ ᠤᠨ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢ ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠯ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠤᠰ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳᠤ ᠪᠦᠸᠸᠨ᠋ᠲ᠋ᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠬᠢᠨ ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠤᠨ ᠭᠠᠭᠴᠠᠭᠠᠷᠳᠠᠯ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠢᠯᠡᠷᠡᠯ ᠵᠢᠴᠢ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠰᠢᠯᠳᠠᠭᠠᠨ ᠢ ᠵᠠᠳᠠᠯᠤᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠪᠡ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 2002年 第2期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn