Paper Information


Title ᠭᠡᠰᠡᠷ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠴᠣᠳᠣᠩ ᠤᠨ ᠮᠦᠷᠭᠦᠯᠳᠦᠭᠡᠨ ᠪᠠᠶᠠᠷᠲᠤ ᠵᠦᠴᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠮᠦᠷᠭᠦᠯᠳᠦᠭᠡᠨ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ
Creator ᠱᠦ ᠯᠢᠨ
Keyword ᠭᠡᠰᠡᠷ; ᠴᠣᠳᠣᠩ; ᠮᠦᠷᠭᠦᠯᠳᠦᠭᠡᠨ; ᠪᠠᠶᠠᠷᠲᠤ ᠵᠦᠴᠦᠭᠡ
Abstract ᠲᠤᠰ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳᠥ᠂ ᠭᠡᠰᠡᠷ ᠦᠨ ᠲᠣᠭᠤᠵᠢ ᠳᠤ ᠬᠢ ᠭᠡᠰᠡᠷ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠴᠣᠳᠣᠩ ᠤᠨ ᠵᠦᠴᠦᠭᠡᠯᠢᠭ᠌ ᠮᠦᠷᠭᠦᠯᠳᠦᠭᠡᠨ ᠳᠥ ᠵᠠᠳᠠᠯᠤᠯᠲᠠ ᠬᠢᠬᠦ ᠪᠡᠷ ᠳᠠᠮᠵᠢᠵᠤ᠂ ᠲᠤᠰ ᠮᠦᠷᠭᠦᠯᠳᠦᠭᠡᠨ ᠪᠣᠯ ᠪᠠᠶᠠᠷᠲᠤ ᠵᠦᠴᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠮᠦᠷᠭᠦᠯᠳᠦᠭᠡᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠦ ᠳ᠋ᠦᠩᠨᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠭᠠᠳ ᠪᠠᠶᠠᠷᠲᠤ ᠵᠦᠴᠦᠭᠡ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠢ ᠭᠣᠣ᠎ᠠ ᠵᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠣᠨᠣᠯ ᠤᠨ ᠡᠭᠦᠳᠡᠨ ᠡᠴᠡ ᠲᠠᠢ᠌ᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠵᠤ ᠨᠣᠲᠠᠯᠠᠪᠠ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古民族大学学报(社会科学) 2008年 第3期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn